(1)
Kuts, O.; Yakovchenko, A.; Semenenko, S.; Semenenko, I.; Yakovchenko, O.; Kokoyko, V.; Hulyak, N.; Suchkova, V. INVESTIGATION OF ALLELOPATHIC INFLUENCE ON SWEET POTATO PLANTS OF MAIN WEEDS AND AGRICULTURAL PLANTS. VMG 2022, 49-58.