(1)
Terokhina, L.; Rud, V.; Mozgovskiy, O.; Ilyinova, Y.; Leus, L.; Sidora, V. MARKETING REVIEW OF THE GREEN CULTURE MARKET. VMG 2022, 111-124.