(1)
Syromyatnikov, Y.; Mozgovskyi, O.; Kutz, O.; Paramonova, T.; Mykhailyn, V.; Huliak, N. INFLUENCE OF CONSTANT TRADITIONAL SOIL TREATMENT IN VEGETABLE-FODDER CROP ROTATION ON DENSITY OF BLACK SOIL. VMG 2022, 66-79.