ADAPTIVE POTENTIAL OF A COLLECTION OF F1 WATERMELON HYBRIDS BY PRODUCTIVE INDICATORS AND VEGETATIVE PERIOD

Keywords: watermelon, selection, F1 hybrid, selection trait, adaptive capacity, stability, plasticity, selection value

Abstract

The aim. To select highly adaptable raw material of watermelon according to the main productive indicators (yield, average weight of marketable fruit) and duration of the growing season for further use in the selection process. The object – a collection of 17 F1 watermelon hybrids from eight countries of the world (Ukraine, Denmark, France, USA, Russia, China, Korea and Holland). Methods. General scientific, measuring and weighing, calculating, statistical. Results. The study of the adaptive potential of the collection of F1 watermelon hybrids was carried out according to the following characteristics: total and marketable productivity, the average weight of the marketable fruit and the period from germination to maturity. Determined: Vi - general adaptive capacity (GAC), ó2ÑÀÑi - specific adaptive capacity (SAC), Sgi - genotype stability, bi - coefficient of regression of the genotype's response to changing conditions (plasticity), SCGi - selection value of the genotype of the collection of F1 watermelon hybrids. Research has established the amplitude and range of variation in the signs of productivity and duration of the growing season. According to the general yield, samples with a high general adaptability, 4 hybrids with a low value of the specific adaptability indic ator (one of which has a consistently high level of productivity) and 3 with a high adaptability of the genotype to various growing conditions were selected as the most stable. 2 hybrids with high breeding value were selected according to the "total productivity" feature. The analysis of the results of the research on the basis of "marketable productivity" made it possible to identify 3 samples with high adaptive capacity and 2 samples with high indicators of stability (stable average level of productivity).According to the breeding value of the genotype, 3 hybrids had high indicators, higher than the standard, according to the commercial yield. For breeding work, 2 hybrids were selected for fruit mass based on general adaptability. According to the stability of the characteristic "average mass of marketable fruit", 2 hybrids were selected. According to the breeding value of the genotype, 4 hybrids had high indicators for the trait average fruit weight. The average duration of the growing season in 2018 was 82 days, in 2019 it was 74 days, and in 2020 it was 87 days, on average for 3 years – 81 days. For selection work for early ripening, stable samples are valuable, in which the duration of the period "seedlings - ripening" on average over 3 years did not exceed 75 days. According to the breeding value of the genotype, 3 hybrids had high indicators in terms of the length of the "seedlingripening" period. Conclusions. The adaptive capacity of the collection of F1 watermelon hybrids was determined. For breeding work on various traits, samples with high general adaptive capacity (GAC) are of practical value, 3 hybrids were selected (by total yield), 3 (by marketable yield), 2 (by average mass of marketable fruit). According to stability indicators, one hybrid with a consistently high total yield was selected; 2 hybrids with stable average commercial productivity; 2 hybrids with a stable average weight of marketable fruit. According to the regression coefficient, watermelon hybrids were divided into low, medium and high ecological plasticity. Hybrids of the intensive type with an increased reaction to growing conditions: in terms of total yield - 8; by commercial productivity – 7; according to the average weight of marketable fruit - 6 samples. Hybrids with an average level of ecological plasticity: in terms of total productivity – 4; by commercial productivity – 3; according to the average weight of marketable fruit - 6 samples. Highly plastic, which to a small extent react to changes in growing conditions: in terms of total productivity - 4; by commercial yield – 6; according to the average weight of marketable fruit - 4 samples. According to the breeding value of the genotype, the following were selected: according to the trait, the total yield of 2 hybrids; according to the commercial productivity of 3 hybrids; according to the sign, the average weight of marketable fruit is 4; according to the sign, the duration of the growing season is 3.

References

Dospehov, B. A. (1985) Metodika polevogo opyta [Methodology of the field experiment]. Moskva: Agroprom izdat 351 р. [in Russian].

Dospehov, B. A. (1985) Metodika polevogo opyta [Methodology of the field experiment]. Moskva: Agroprom izdat. 350 р. [in Russian].

Eberhart, S. A. (1966) Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Russel // Crop. Sci.,.Vol. 6. No 1. Р. 36–40. [in English].

Filipov, G. L., Vishnevskyi M. V., Maksimova L. O., Cherchel Yu. V. & Antonyuk S. P. (2006) Vykorystannya fiziolohichnykh metodiv diahnostyky dlya doboru adaptyvno [The use of physiological diagnostic method sfor the selection of adaptive ly resistant forms of corn] Institute of Grain Economy of Ukraine. K. 6 p. [in Ukrainian].

Horovа, T. К. & Yakovenkо, K. I. (Eds.) (2001). Suchasni metody selektsii ovochevykh i bashtannykh kultur [Modernmethods of selectionof].

Jalal, A. A. (2012) Genetic variation, heritability, phenotypic and genotypic correlation studies for yield and yield components in promising barley genotypes. Journal of Agricultural Science. 4 (3). 194–210. [in English].

Kilchevsky, A.V. & Khotyleva, L.V. (1997) Ekologicheskaya selektsiya rasteniy [Ecological plant breeding]. Minsk: Technology. 372 p.[in Russian].

Korniienko, S.I., Serhiienko, O.V. & Krutko, R.V. (2016). Metodychni pidkhody doboru ta stvorennia vykhidnoho materialu kavuna u heterozysnii selektsii [Methodical approaches to selection and creation of watermelon source material in heterosis selection].Vinnytsia: TOV Tvory 106 р. [in Ukrainian].

Lymar, A. O. (2001) Metodyka selekcijnogho procesu ta provedennja poljovykh doslidiv zbashtanny mykuljturamy: metodychni rekomendaciji [Methods of selection process and conducting field experiments with melons: methodological recommendations], Kyjiv: Aghrarnanauka 132р. [in Ukrainian].

Mazur, V. A., Palamarchuk, V.D., Polishchuk, I. S. еt al. (2017). Novitni ahrotekhnolohii u roslynnytstvi [The latest agrotechnology in crop production].Vinnytsia 588 р. [in Ukrainian].

Ovchinnikov, A.S., Koleboshina, T.G.,.Varivoda, O.P., Baybakova, N.G. (2016). Znachenie ishodnogo materiala v selektsiiprisozdaniinovyihsortovarbuza s kompleksnoyustoychivostyu k boleznyam [Value of initial material in plant breeding for creating of watermelon new varieties with complex resistance to diseases]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa. 1 (41), Р. 21-27 [in Russian].

Pakudin, V.Z. & Lopatina, L.M. (1984) Otsenka ekologicheskoy plastichnosti i stabil'nosti sorto v sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. [Evaluation of ecological plasticity and stability of agricultural crop varieties]. Agricultural biology. № 4. Р. 109–113.[in Russian].

Production of sunflower seeds. FAOSTAT /Food and Agriculture organization of the United Nations. URL: http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor

Serhiienko, O. V. & Loboda, O. M. (2012). Selektsiina tsinnist henotypiv kavuna za oznakoiu stiikosti proty fuzarioznoho vianennia [Selection value of watermelon genotypes fora sign of resistance to Fusarium wilt.]. Visnyk Tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti – Bulletin of the Center for Scientific Support of Agro - Industrial Production of Kharkiv Region, 2, Р. 175-180 [in Ukrainian].

Serhiienko, O. V. (2014) Vykhidnyy material kavuna monoetsiynoho typu. [Sourcemat erialof monoecious type watermelon]. Creation of a gene pool of vegetable and melon crops withhigha daptive potential and production of environmentally friendly products: materialsof a scientific and practical conference (Olexandrivka village, August 29, 2014). Vinnytsia: "Nilan-LTD" LLC. P. 56–58.[in Ukrainian]

Serhiienko, O. V. (2006) Kollektsionnyye obraztsy arbuza kak istochnikik hozyaystvennotsennykh priznakov i svoystv. [Collectible specimens of watermelon as sources of economically valuable traits and properties]. Innovati vetechnologies inbreeding and seed production of agricultural crops: materials of the internationals cientific and practical conference (Moscow, August 7–9, 2006). Moscow: VNIISSOK, Vol. 2, Р. 256–258. [in Russian].

Shabetya, O. M., Shabetya, V. V., Serhiyenko, O. V., Kryvets, D. O. (2009). Rezultaty vykorystannya kolektsiy henofondu ovochevykh i bashtannykh roslyn. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. [The results of using gene pool collections of vegetable and melon plants]. Vegetable and melon growing. Kharkiv. Vol. 55. P. 54–63. [in Ukrainian].

Sych, Z.D. (1997) Tekhnolohiya stvorennya vysoko produktyvnykh sorti ta hibrydiv kavuna stolovoho [Technology of creating high-yielding varieties and hybrids of table watermelon]: autoref. thesis ...dr.-ra s.-g. Sciences: 06.01.05. National Agrarian University. Kyiv. 69 p. [in Ukrainian].

Yakovenko, K.I. (2001) Suchasni tekhnologhiji v ovochivnyctvi [Modern technologiesin vegetable production]. Kharkiv: IOBUAAN. 369 р. [in Ukrainian].

Zhuchenko, A. A. (2003) Rol' geneticheskoy inzhenerii v adaptivnoy sisteme selektsii rasteniy [The role of genetic engineering in the adaptive system of plant breeding]. Agricultural biology. 2003. No. 1. 480 р. [in Russian].

Published
2023-01-06
How to Cite
Sergienko, O., & Linnik, Z. (2023). ADAPTIVE POTENTIAL OF A COLLECTION OF F1 WATERMELON HYBRIDS BY PRODUCTIVE INDICATORS AND VEGETATIVE PERIOD. Vegetable and Melon Growing, (72), 32-40. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2022-72-32-40