INFLUENCE OF A BIOLOGICAL SYSTEM OF FERTILIZER AND FORMATION OF A SEED BUSH ON THE YIELD OF SEEDS OF BEET VARIETY BAGRYANY

Keywords: seeds, biological fertilization system, pinching, conditioning

Abstract

Goal. To determine the influence of the biological fertilization system and the formation of the seed bush on the yield of beet seeds of the table variety Bagryany in the soil and climatic conditions of the Left Bank Forest Steppe of Ukraine. Methods. Field, laboratory, computational and statistical. The results. The results are presented regarding the biometric parameters of seeds, seed yield, and its condition indicators depending on the biologized system of fertilization and pinching of the seed bush. On the control variant, seed plants are formed mainly according to II and III types of branching (40 and 35% of plants, respectively) and only 25% according to IV type. A similar trend is observed from the use of the biological fertilization system in 37, 36 and 27% of plants, respectively. The use of pinching of the central peduncle to stimulate the formation of lateral buds, which made it possible to increase the percentage of type III branching to 50%, IV to 40% and reduce the number of plants of type II branching to 10%. The weight of 1000 seeds on the control variant is 25,4 g, the germination is 90% and the percentage of monocotyledonous seeds is 34%, pinching the seed bush at the beginning of growth stimulates the formation of additional lateral peduncles that form a larger number of monocotyledonous seeds at the level of 49%, which has a lower weight of 1000 seeds – 19,2 g, without reducing the similarity rate of 90%. During the application of the biological fertilization system, the highest germination of seeds was noted according to the experiment - 92%, the number of single-germinating seeds was at the control level - 33%, but the seeds formed the largest mass of 1000 seeds of 28.6 g. Conclusions. Formation on seeds under the influence of a biological system of seed fertilization with the largest mass of 1000 seeds (28,6 g) allows obtaining a seed yield at the level of 1427,0 kg/ha (increase relative to the unfertilized version is 87,3 kg/ha), profitability level 376 %. The mechanical formation of the pedunc le by pinching at the beginning of the growth of the peduncle made it possible to stimulate the formation of lateral shoots, which increased the percentage of type III branching to 50-52%, and IV - to 40-36%, and reduced the number of plants of type II branching to 10-12%, the obtained seeds the maximum percentage of monocot seeds (49%) and corresponded to DSTU 7160:2010 in terms of condition.

References

Alekseeva A.M. (1986). Vliyanie udobreniy, mikroelementov i dovskhodovogo boronovaniya na produktivnost i sokhranyaemost stolovoy svekly sorta Bordo 237 [Influence of fertilizers, microelements and pre-emergence harrowing on productivity and keeping quality of table beet variety Bordeaux 237]. Priemy povysheniya urozhaynosti ovoshchnykh kultur v Tsentralno-Chernozemnoy zone: sb. nauchnykh trudov. Voronezh. S. 92-98. [in Russian].

Amirov B.M., Sagigangalieva N.G. (1997). Produktivnost stolovoy svekly v zavisimosti ot kompleksnogo primeneniya udobreniy, stimulyatorov rosta i mikroelementov [Table beet productivity depending on the complex use of fertilizers, growth stimulants and microelements]. Temat. sb. nauchnykh trudov po kartofelevodstvu, ovoshchevodstvu i bakhchevodstvu v Kazakhstane. Kaynar. S.21–219. [in Russian].

Coppens F., Garnier P., De Gryze S., Recous S. (2006). Soil moisture, carbon and nitrogen dynamics following incorporation and surface application of labelled crop residues in soil columns. European Journal of Soil Science. 57(6). Р. 894–905. [in English].

Dordas C., Apostolides G.E., Goundra O. (2007). Boron application affects seed yield and seed quality of sugar beets. Journal of Agricultural Science. 145 (4). P. 377–384. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859607006879 [in English].

Dospekhov V.A. (1985). Metodika polevogo opyta [Field experiment methodology]. M.: Agropromizdat. 286 s. [in Russian]. DSTU 4138-2002 Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti [Seeds of agricultural crops. Methods of determining quality]. K.: Derzhstandart Ukrainy, 2003. 173 s. [in Ukrainian].

Koul O. (2011). Microbial biopesticides: Opportunities and challenges. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. 6. Р. 1–26. DOI: https://doi.org/10.1079/PAVSNNR20116056 [in English].

Byshov N.V., Bachurin A.N., Bogdanchikov I.Yu., Martyshov A.I. (2012). K voprosu ob effektivnom ispolzovanii solomy dlya sokhraneniya pochvennogo plodorodiya [To the question of the effective use of straw to preserve soil fertility]. Innovatsionnye napravleniya i metody realizatsii nauchnykh issledovaniy v APK: materialy nauch.-praktich. konf. Ryazan: RGATU. S. 59–63. [in Russian].

Kuts O.V., Hladkikh R.P. (2005). Vplyv mikroelementiv na urozhainist i yakist produktsii buriaku stolovoho v umovakh Livoberezhzhia Ukrainy [The influence of trace elements on the yield and quality of table beet products in the conditions of the Left Bank of Ukraine].

Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Sumy. №12 (11). S. 68–71. [in Ukrainian].

Kuts O.V., Hladkikh R.P. (2007). Vplyv mikroelementiv na urozhainist ta yakist produktsii buriaku stolovoho v umovakh Livoberezhzhia Ukrainy [The influence of trace elements on the yield and quality of table beet products in the conditions of the Left Bank of Ukraine].

Visnyk Lvivskoho ahrarnoho universytetu. Lviv: Lviv. derzh. ahrouniversytet. № 11. S. 459–463 (seriia «Ahronomiia»). [in Ukrainian]. Kuts O.V. (2007). Pidvyshchennia urozhainosti ta pokrashchennia lezhkosti koreneplodiv buriaka stolovoho pry zastosuvanni pozakorenevykh pidzhyvlen roslyn mikroelementamy [Increasing the yield and improving the dormancy of table beet root crops when using foliar feeding of plants with microelements]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. Kharkiv. № 53. S. 89–95. [in Ukrainian].

Kuts O.V. (2008). Efektyvnist vykorystannia mikrodobryv pid buriak stolovyi[Increasing the yield and improving the dormancy of table beet root crops when using foliar feeding of plants with microelements]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. Kharkiv. № 54. S. 192–199. [in Ukrainian].

Kuts O.V. (2010). Vykorystannia mikroelementiv v systemi udobrennia nasinnykiv buriaka stolovoho [The use of trace elements in the fertilization system of table beet seeds]. Ahrokhimiia ta gruntoznavstvo: materialy dopovidei VIII zizdu gruntoznavtsiv ta ahrokhimikiv Ukrainy, spetsialnyi vypusk (Zhytomyr, 5-9 lypnia 2010 r.); Zhytomyr, «Ruta». Knyha 3. S. 187–188. [in Ukrainian]. Kuts O.V., Paramonova T.V. (2011). Optymizatsiia mineralnoho zhyvlennia nasinnykiv buriaka stolovoho [Optimization of mineral nutrition of table beet seeds]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. Kharkiv. № 57. S. 188–195. [in Ukrainian].

Kuts O.V., Mozghovskyi O.F. (2012). Efektyvnist mikrobnykh preparativ u systemi udobrennia kapusty biloholovoi [Effectiveness of microbial preparations in the fertilization system of white cabbage]. Mikrobiolohiia v suchasnomu silskohospodarskomu vyrobnytstvi: materialy 8 naukovoi konferentsii molodykh vchenykh (Chernihiv, 25-27 veresnia 2012 r.). Chernihiv: ISMAV NAAN. S. 50–52. [in Ukrainian].

Kuts O.V., Paramonova T.V., Mykhailyn V.I. (2021). Optymizatsiia zhyvlennia kapusty biloholovoi z vykorystanniam mikrobnykh preparative [Optimizing the nutrition of white cabbage using microbial preparations]. Aktualni pytannia vyrobnytstva plodoovochevoi produktsii ta vynohradu: materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii (Melitopol, 22 kvitnia 2021 r.). Melitopol: TDATU. 164 s. [in Ukrainian].

Loginov S.V., Turkina O.S. (2011). Vliyanie nekornevykh obrabotok mikroudobreniyami i regulyatorami rosta na khimicheskiy sostav stolovykh korneplodov [Influence of foliar treatments with microfertilizers and growth regulators on the chemical composition of table root crops]. Agrokhimicheskiy vestnik. №1. S. 29–30. [in Russian].

Magdel A. M., Schoeman A.S., Mac van der Merwe. (2002). The relative toxicities of insecticides to earthworms of the Pheretima group (Oligochaeta). Pest Management Science. Vol. 58. Р. 446–450. [in English]. Mamonova L.V., Petrichenko V.N. (1990). Primenenie mikroudobreniy v intensivnom ovoshchnom sevooborote na dernovo-podzolistoy pochve Moskovskoy oblasti [The use of microfertilizers in intensive vegetable crop rotation on soddy-podzolic soil of the Moscow region]. Sovershenstvovanie perspektivnogo assortimenta mikroudobreniy: tezisy dokladov vsesoyuznogo soveshchaniya. M., S. 47. [in Russian].

Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methods of research in vegetable growing and melon growing]. Za red. K.I. Yakovenko ta H.L. Bondarenka. Kharkiv: Osnova, 2001. 369 s. [in Ukrainian].

Petrychenko V.F., Kaminskyi V.F., Patyka V.P. (2003). Bobovi kultury i stalyi rozvytok ahroekosystem[Legume crops and sustainable development of agroecosystems]. Kormy i kormovyrobnytstvo: mizhvidomchyi tematychnyi nauk. zb. Vinnytsia: Tezys. Vyp. 51. S. 3–6. [in Ukrainian]. Premsekhar M., Rajashree V. (2009). Influence of bio-fertilizers on the growth characters, yield attributes, yield and quality of tomato. AmericanEurasian Journal of Sustainable Agriculture. 3 (1). P. 68–70. [in English].

Ryzhuk S.M. (2003). Problemy popovnennia gruntiv orhanichnoiu rechovynoiu v suchasnykh umovakh [Problems of soil replenishment with organic matter in modern conditions]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN. K.: Fitosotsiotsentr. S. 9–12. [in Ukrainian].

Sanin Yu.V., Sanin V.A. (2012). Osoblyvosti pozakorenevoho pidzhyvlennia silskohospo-darskykh kultur mikroelementam [Peculiarities of foliar feeding of agricultural crops with trace elements]. Ahrobiznes sohodni. № 6 (229). S. 45–47. [in Ukrainian].

Shylina L.I., Hrynchuk P.D., Borodan V.O. ta in. (2006). Efektyvnist elementiv biolohichnoi systemy zemlerobstva [Effectiveness of elements of the biological system of agriculture]. Zbirnyk naukovykh prats NNTS «Instytut zemlerobstva UAAN». K.: EKMO. S. 61–74. [in Ukrainian].

Smagina V.K. (1976). Effektivnost sovmestnogo i razdelnogo ispolzovaniya mikroudobreniy pri semenovodstve stolovoy svekly [Efficiency of joint and separate use of microfertilizers in table beet seed production]. Selektsiya, semenovodstvo i agrotekhnika ovoshchnykh kultur v Tsentralno-chernozemnoy zone: nauchnye trudy Voronezhskogo s.-kh. in-ta. T. 85. S. 25. [in Russian].

Udobrennia ovochevykh ta bashtannykh kultur: monohrafiia [Fertilization of vegetable and melon crops: monograph].[red. V. Yu. Honcharenka i S.I. Korniienka]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», 2015. 370 s. [in Ukrainian].

Yusupova L.A. (2015). Novye priemy formirovki semennykh rasteniy svekly stolovoy [New methods of formation of seed plants of red beet]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Persianovskiy: FGBOUVPO DGAU. S. 223–226. [in Russian].

Yusupova L.A., Khovrin A.N., Timakova L.N. (2017). Vliyanie formirovaniya semennogo kusta svekly stolovoy na semennuyu produktivnost i posevnye kachestva semyan [The influence of the formation of a seed bush of table beet on seed productivity and sowing qualities of seeds]. Ovoshchi Rossii. 4 (37). S. 70–72. [in Russian].

Published
2023-01-07
How to Cite
Kuts, O., Dukhin, E., Dukhina, N., Rudym, Y., Yarokhno, N., Shcherbak, L., Ilyushenko, G., & Zavertaliuk, O. (2023). INFLUENCE OF A BIOLOGICAL SYSTEM OF FERTILIZER AND FORMATION OF A SEED BUSH ON THE YIELD OF SEEDS OF BEET VARIETY BAGRYANY. Vegetable and Melon Growing, (72), 71-78. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2022-72-71-78

Most read articles by the same author(s)