MARKETING PRINCIPLES FOR PROMOTING VARIETIES OF MELON CROPS IN UKRAINE

  • O. S. Shablya Southern State Agricultural Experimental Station Institute of Water Problems and Land Reclamation National Academy Agricultural Sciences of Ukraine
  • O. G. Kholodnyak Southern State Agricultural Experimental Station Institute of Water Problems and Land Reclamation National Academy Agricultural Sciences of Ukraine
Keywords: domestic selection, foreign selection, variety, hybrid, seed production, promotion, marketing

Abstract

The aim of the research. Analyze the number and share of domestic and foreign varieties of melons in the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine, consider the reasons and develop marketing principles for the promotion of varieties of melons in the domestic market of Ukraine. Methods. Dialectical method of cognition for the analysis of scientific works of scientists on the problems of organizational and economic mechanism; statistical and economic in the study of the dynamics of progress; graphic and tabular – to visualize the results of scientific research. Results. The share of varieties of domestic and foreign selection of the group of melons in the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine is determined. Based on official data on the production of melon seeds, the share of varieties and hybrids for the 2021 harvest was determined. It has been studied that agricultural producers who grow melons for fresh consumption on the basis of varieties, not hybrids, use their own seeds for sowing, and varietal renewal or sortosamina is carried out once every three to five years. It is established that in order to compete with foreign firms and companies to domestic seed producers, it is necessary to implement the latest marketing strategies to promote seeds of domestic varieties in the domestic market of Ukraine. Conclusions. Scientifically based marketing orientation of research institutions for the selection of melons should be aimed at improving market infrastructure, accelerating its development, increasing the production of high quality seeds of varieties and hybrids, taking into account the demands and needs of consumers, promoting new markets, including external, increasing efficiency and profitability of domestic seed production. It has been found that the current format of the seed market requires a wide range of marketing tools from seed companies. It is proved that the modern strategy of promotion of innovative products, seeds of varieties and hybrids of melons should take into account the classic marketing methods, the level of novelty and commercial attractiveness of breeding innovations and possible existing and new markets. It is established that the perfect organizational and marketing mechanism of promotion of varieties of melon crops of domestic selection is one of the main elements of adaptation of a scientific institution to modern conditions of economic environment, which will ensure its successful functioning and sustainable development in times of insufficient state funding.

References

Bobonych, Ye.F., Karpych, M.K., Myron, O.M. (2019). Dzherela prava intelektualnoi vlasnosti na sorty roslyn [Sources of intellectual property rights on plant varieties]. Svitovi roslynni resursy: stan ta perspektyvy rozvytku: materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Vinnytsia, pp. 159-160. [іn Ukrainian].

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini za 2011, 2021 roky [State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine for 2011, 2021] [іn Ukrainian].

Hudz, O.Ye., Stetsiuk, P.A., Navrotskyi, S.A., Aleksiichuk, V.M. (2013). Naukovo-metodychne zabezpechennia formuvannia ta realizatsii finansovoi polityky pidpryiemstva [Scientific and methodological support of the formation and implementation of the financial policy of the enterprise]. Oblik I f inansy, 2, pp. 69-86 [іn Ukrainian].

Katherine N. Lemon & Peter C. Verhoef (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing: AMA/MSI Special Issue. Vol. 80 (November 2016), pp. 69–96 [In English]. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0422/113134-2016-customer-journej-verhoef.pdf

Korniietskyi, O.V. (2017). Otsinka strukturnykh peretvoren kompleksu prodovolchoho marketynhu [Assessment of structural transformations of the food marketing complex]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, 3, pp. 52-57 [In Ukrainian].

Kozhukhar, T. (2019). Hlobalnyi ta ukrainskyi rynok nasinnia: obsiahy ta trendy [Global and Ukrainian seed market: volumes and trends] [іn Ukrainian]. https://agravery.com/uk/posts/show/globalnij-ta-ukrainskij-rinok-nasinna-obsagi-ta-trendi

Lukinov, I.I. (2010). Vybrani pratsi : [u 2-kh kn.] [Selected works in two books]. Kn. 2. Kyiv: NNTs «IAE» [іn Ukrainian].

Lymar A.O. (2007). Bashtannytstvo Ukrainy. [Melon growing in Ukraine] Monohrafiia. Mykolaivskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet, 232. [in Ukrainian].

Mazana, T.V., Tkachenko, V.P. (2017). Rynkova povedinka spozhyvacha ta yii vplyv na rezultatyvnist funktsionuvannia pidpryiemstva [Market behavior of the consumer and its impact on the performance of the enterprise]. Ahrosvit, 7, pp. 38-41 [In Ukrainian]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_7_7

Oliinyk, O. (2006). Ekonomichnyi mekhanizm rozshyrenoho vidtvorennia v silskomu hospodarstvi [The economic mechanism of expanded reproduction in agriculture]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [іn Ukrainian].

Onishhenko, A.M. (1987). Formirovanie obshhikh ekonomicheskikh interesov predpriyatiy i organizatsiy APK [The formation of the common economic interests of enterprises and organizations of agro-industrial complex]. Kiev: Urozhaj [іn Russian].

Paskhaver, B.Y. (2016). Prybutkovist i rentabelnist silskohospodarskykh pidpryiemstv v infliatsiinomu protsesi [Profit and profitability of the agricultural enterprises in the process of inflation]. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, pp. 66-76 [іn Ukrainian].

Ploshchi, valovi zbory ta urozhaynist silskohospodarskykh kultur za yikh vydamy ta po rehionakh za 2019 rik (ostatochni danni). [Areas, gross fees and crop yields by their types and by regions for 2019 (final data)] [іn Ukrainian]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/pvzu/pvzu2019_xl_ost.zip

Shpychak, O.M., Bodnar, O.V., Shpychak, O.O. (2017). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni osnovy tsinoutvorennia [Theoretical and practical principles of pricing]. Kyiv: TsP «Komprynt» [іn Ukrainian].

Shubravska, O.V. (2012). Rozvytok selektsiinoi diialnosti ta rynku selektsiinoi produktsii v Ukraini ta sviti [Development of selection activities and the market of selection products in Ukraine and in the world]. Ekonomika i prohnozuvannia, 2, pp. 86-98 [іn Ukrainian].

Stadnyk, V.V., Holovchuk, Yu.O. (2019). Marketynhovi pidkhody do analizu chynnykiv makroseredovyshcha v konteksti ekonomichnoi bezpeky biznes-stratehii pidpryiemstv turystychnoi industrii [Marketing approaches to analysis of macroenvironmental factors in a context of economic security of business strategies of tourism industry enterprises]. Bulletin of Khmelnytskyі National University, 5. pp. 224-232 [In Ukrainian]. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8502/1/24.pdf

Tanasiichuk, A., Hromova, О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. (2019). Influence of transformational economic processes on marketing management by an international diversified conglomerate enterprise. European journal of sustainable development, 8(3) [In English]. https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/898

Zakharchuk, O.V. (2009). Teoretykometodolohichni ta praktychni osnovy funktsionuvannia rynku sortiv roslyn [Theoretical, methodological and practical principles of the functioning of the market of plant varieties]. Kyiv: Alfera [іn Ukrainian].

Zakharchuk, O.V., Tkachyk, S.O., Zavalniuk, O.I. (2019). Stanovlennia nasinnievoho rynku v Ukraini, innovatsiinyi shliakh rozvytku [Formation of the seed market in Ukraine, an innovative way of development]. Svitovi roslynni resursy: stan ta perspektyvy rozvytku: materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vinnytsia, pp. 239-241. [іn Ukrainian].

Yevtushevska, O.V. (2017). Vnutrishni chynnyky povedinky spozhyvachiv na rynku [Internal factors of consumer behavior in the market]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 3, pp. 42-45 [In Ukrainian]. http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2017/9.pdf

Published
2022-02-08
How to Cite
Shablya, O., & Kholodnyak, O. (2022). MARKETING PRINCIPLES FOR PROMOTING VARIETIES OF MELON CROPS IN UKRAINE. Vegetable and Melon Growing, (70), 125-135. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-70-125-135