PROSPECTIVITY OF CULTIVATION OF NEW PUMPKIN CROPS IN THE LOWLAND ZONE OF TRANSCARPATHIA WITH DIFFERENT METHODS OF GROWING

  • H. B. Popovych SHEI «Uzhhorod National University»
  • N. P. Sadovska SHEI «Uzhhorod National University»
  • A. F. Hamor SHEI «Uzhhorod National University»
Keywords: kiwano, momordica, coffee waste, sodium humate, yield

Abstract

The aim of the research. To establish the efficiency of using different elements of the technology of growing uncommon pumpkin crops momordica and kiwano on their vegetation and yield in soil and climatic conditions of the lowland zone of Transcarpathia. Methods. Phenological observations, biometric measurements, statistical methods. Results. It was found that more early-maturing, with a longer period of fruiting, and accordingly a longer period of vegetation were momordica plants grown using as waste fertilizers coffee production. Thus, in the flowering phase of the experiment plants entered 7 days earlier, in fruiting – 5 days. Variants differed in plant height: 2.85 m when using coffee waste against 2.17 m in the control. The average weight of the fruit in the phase of technical maturity was 218 g in the variant with the use of coffee and 127 g in the control; average fruit length – 24.1 and 14.5 cm; the number of fruits formed by the plant increased by 3 pcs. compared to control; in one fruit in the control was formed by 11 seeds less. On average, from one plant when using coffee waste, received almost 2.2 times more yields than in the control. Phenological observations of kiwano plants allowed to establish a significant difference (6 days) only in the duration of the interphase period "beginning of branching – beginning of flowering" with the use of growth stimulant sodium humate. The difference in the duration of other interphase periods ranged from 1 to 3 days. At the initial stages of growth in the third decade of June, the experimental plants prevailed over the control over the number of leaves of one plant, the assimilation surface area of the experimental plants – by 20%, and the stem height – by 4%. At the beginning of the first decade of August, both variants began to form fruits. The average weight of one fruit in the experiment was 232.6 g, the diameter ranged from 6.9 to 13.3 cm, length – 8.7–15.7 cm. In control plants, the fruit weight averaged 173.1 g, the diameter was in the range of 6.3–9.2 cm, length – 7.2–13.7 cm. The number of fruits per plant of the experiment by 15% exceeded the control, their weight – by 34%. The total yield of kiwano reached 4.7 kg/m2 in experimental plants, which is 1.6 times more than the control (3.0 kg/m2). Conclusions. Studies show the effectiveness of the use in the cultivation of momordica as a fertilizer for coffee waste and the positive effect of pre-sowing treatment of kiwano seeds with sodium humate.

References

Bobos, I.M., Lavrentieva, N.O. (2013). Introduktsiia maloposhyrenykh ovochevykh kultur rodyny Harbuzovi [Introduction of uncommon vegetable crops Pumpkin family]. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn, 1, 47–50 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(18).2013.58751

Bondarenko, H.L., Yakovenko, K.I. et al. (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [3-e vyd.]. [Methodology of experimental work in vegetable and melon]. Kharkiv: Osnova, 369. [in Ukrainian].

Borsuk, O. (2013). Vykorystannia kavovoi hushchi u sadivnytstvi. Novyny. Portal «Zelene Zakarpattia» [The use of coffee grounds in horticulture] [in Ukrainian].

Ferrara, L. (2018). A fruit to discover: Cucumis metuliferus E.Mey Ex Naudin (Kiwano) Clinical Nutrition and Metabolism, 5: 1–2 [in English]. https://doi.org/10.15761/CNM.1000109

Fotev, Yu.V. (2018). K metodike introduktsii teploliubivykh ovoshchnykh rastenyi v Sibiri [Towards a methodology of introduction of warmrequiring vegetable plants in Siberia]. Vestnyk NHAU, 4 (49) [in Russian]. https://doi.org/10.31677/2072-6724-2018-49-4-104-118

Hrybova, O.A., Medvedeva, N.V., Peshkova, A.M., et al. (2016). Ispolzovaniye ekstraktov rasteniy kak reguliatorov kachestvennykh pokazateley plodov momordiki (Momordica charantia L.) [Use of plant extracts as regulators of quality of Momordika fruit (Momordica charantia L.)]. Ovoshchi Rossii, 1, 72–75 [in Russian]. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2016-1-72-75

Jia, S., Shen, M., Zhang, F., Xie, J. (2017). Recent Advances in Momordica charantia: Functional Components and Biological Activities. Int. J. Mol. Sci., 18, 2555 [in English]. https://doi.org/10.3390/ijms18122555

Islam, Md.S., Mia, M.A.B., Das, M.R., et al. (2014). Sex phenology of Bitter Gourd (Momordica charantia L.) landraces and its relation to yield potential and fruit quality. Pak. J. Agri. Sci., 51 (3), 651–658 [in English]. https://www.pakjas.com.pk/papers/2322.pdf

Kong, Yu., Llewellyn, D., Schiestel, K., et. al. (2017). High Tunnels Can Promote Growth, Yield, and Fruit Quality of Organic Bitter Melons (Momordica charantia) in Regions with Cool and Short Growing Seasons. HortScience, 52 (1), 65–71. [in English]. https://doi.org/10.21273/HORTSCI11217-16

Kostyrko, D.R. (2004). Introduktsiya lian i ikh ispolzovanie na yugo-Vostoke Ukrainy [Introduction of lianas and their usage in the South-East of Ukraine]. Promyshlennaia botanyka, 4, 58–71 [in Russian]. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66094

Moiseichenko, V.F., Yeshchenko, V.O. (1994). Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii [Вasics of scientific research in agronomy]. Kyiv: Vyshcha shkola, 334. [in Ukrainian].

Naumova, N.B., Fotev, Yu.V. Buhrovskaia, et al. (2014). Makro-i mikroelementnyy sostav vigny, kivano, momordiki i beninkazy pri teplichnom vyrashchivanii [Content of macrou and microuelements of vigna, kiwano, bitter melon, and wax gourd in greenhouse cultivation]. Ovoshchi Rosii, 3 (24), 11–17 [in Russian]. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2014-3-11-17

Naumova, N.B., Fotev, Yu.V. Buhrovskaia, et al. (2016). Rost i produktsiya kivano v uslovyiyakh otkrytogo grunta na yuge Zapadnoi Sibiri [Growth and production of Kiwano in the open field in the South of Western Siberia]. Ovoshchi Rosii, 1 (30), 34–39 [in Russian]. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2016-1-34-39

Opalko, A.I., Chernenko, A.D., Opalko, O.A. (2013). Filohenetychni zviazky kultyvovanykh v Ukraini predstavnykiv rodu Cucumis L. [Phylogenetic connections of cultivated in Ukraine representatives of the genus Cucumis L.]. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, 1–2, 40–51 [in Ukrainian]. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2013/135/flogenetichn-zvyazki-kultivovanix-v-ukran-predstavnikv-rodu-cucumis-l.html

Patel, A.R., Patel, M.V., Chandni V. Mori, et al. (2020). Effect of integrated nutrient management in growth and quality of bitter gourd (Momordica charantia L.). International Journal of Chemical Studies, 8 (3), 2575-2576 [in English]. https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i3ak.9599

Pham, T.M.H., Ngo, D.-H., Ngo, D.-N., Vo, T.S. (2019). Investigation of Biological Activities of Wild Bitter Melon (Momordica charantia Linn. Var. Abbreviata Ser.). Biomolecules, 9, 211 [in English]. https://doi.org/10.3390/biom9060211

Smyrnova, N.V., Fotev, Iu.V., Naumova,N.B., et al. (2016). Raznyye formy Kivano v uslovyiyakh otkrytogo grunta na Yuge Zapanoi Sibiri [Different forms of Kiwano in the open field in the South of West Siberia]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy, 4, 594–599 [in Russian]. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9021

Tokhtar, L.A., Dunaev, A.V. (2016). Perspektivy introduktsii malorasprostranennykh ovoshchnykh rasteniy semeistva Cucurbitaceae v Belgorodskoi oblasti [Perspectives of less known edible plants introduction (Cucurbitaceae) in the Belgorod region]. Seriya: Estestvennye nauky, 11 (232), 21–28 [in Russian].

Tsatsenko, L.V. (2017). «Redkie tykvennye» v markakh – istoriya rasteniy, rasprostranenie, ikonografyia ["Rare pumpkin" in stamps – the history of plants, distribution and iconography]. Nauchnyi zhurnal KubHAU, 127 (03) [in Russian]. https://doi.org/10.21515/1990-4665-127-011

Ulianych, О.І. (Ed.). (2018). Biolohichni osoblyvosti i vyroshchuvannya maloposhyrenykh ovochiv [Biological features and cultivation of uncommon vegetables]. Vizavi, Uman’ [in Ukrainian].

Published
2022-01-28
How to Cite
Popovych, H., Sadovska, N., & Hamor, A. (2022). PROSPECTIVITY OF CULTIVATION OF NEW PUMPKIN CROPS IN THE LOWLAND ZONE OF TRANSCARPATHIA WITH DIFFERENT METHODS OF GROWING. Vegetable and Melon Growing, (70), 53-65. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-70-53-65