BIOLOGIZED TECHNOLOGY OF WATERMELON CULTIVATION UNDER DRIP IRRIGATION

  • V. A. Limar Southern State Agricultural Experimental Station Institute of Water Problems and Land Reclamation National Academy Agricultural Sciences of Ukraine
  • A. O. Limar Southern State Agricultural Experimental Station Institute of Water Problems and Land Reclamation National Academy Agricultural Sciences of Ukraine
Keywords: watermelon, southern black earth, drip irrigation, soil fertility, soil cover culture, mineral nutrition, bacterization, yield

Abstract

The aim of the research. Develop agronomic measures to improve the fertility of southern low-humus sandy chernozem and improve the technology of growing watermelon under drip irrigation. Methods. Field – crop determination, biometric accounting and measurements; laboratory – analysis of fruit quality, content of mineral nutrients in the soil; economic-mathematical – assessment of economic efficiency of the studied elements and technology in general; mathematical and statistical – conducting analysis of variance and statistical processing of experimental results. Results. According to the research results, the best soil cover crop was selected – winter rye, which outperforms other crops in terms of: actual intake of dry organic matter into the soil, which is 1.6 times more than white mustard and 2.7 times more than the sowing age; the highest biological activity of the soil, which when applied ½ from the recommended dose of fertilizers and the use of Biogran amounted to 94.9 mg CO2 / m2 × h; the lowest density of soil composition before sowing in the 0 - 10 cm horizon – 1.24 g / cm3, while in the control – 1.26 g / cm3; - positive effect on the thermal regime of the soil during the period of obtaining watermelon seedlings - earning in the soil and mulching between rows with plant mass increases the soil temperature at a depth of 10 cm by 4.2ºC, compared with control; watermelon yield – 40.6 t / ha, obtained by applying the recommended dose of mineral fertilizers and pre-sowing inoculation of watermelon seeds with Biogran, which is 8.1 t / ha higher than in the control; on the indicator of the intensity of energy accumulation in the system «soil – plant» with the help of soil cover culture, as a transformer of FAR energy into organic matter and indicators of economic efficiency. Conclusions. The processes that determine the nutrient status, biological activity of the soil, the potential fertility of the soil in terms of energy stored in the system «soil – plant» using soil cover culture as a transformer of FAR energy into organic matter and the best soil cover culture for binary growing.

References

Baliuk, S.A., Medvedieva, V.V., Noska, B.S. (Eds.)., Gamaiunova, V.V. (2018). Efektyvnist zroshennia ta vplyv dobryv na vykorystannia volohy roslynamy i pidvyshchennia stiikosti zemlerobstva zony Stepu [Irrigation efficiency and the influence of fertilizers on the use of moisture by plants and increasing the sustainability of agriculture in the Steppe zone]. Kharkiv: Stylna typohrafiia. [in Ukrainian].

Berestetskiy, O.A. (1986). Biologicheskiye faktory povysheniya plodorodiya pochv. [Biological factors of increasing soil fertility Vesti agricultural science]. Vesti selskokhozyaystvennoy nauki. 3. pp. 29-38. [in Russian].

Bondarenko, G.L., Jakovenko, K.І. (2001). Metodyka doslіdnoi spravy v ovochіvnyctvi і bashtannyctvі [Methods of research in vegetable growing and melon growing]. Khakiv : Osnova [in Ukrainian].

Gamayunova, V.V., Fіlіpiev, І.D., Sidyakіna, O.V. (2005). Suchasnyi stan ta problemy rodyuchostі gruntіv pіvdennoho regіonu Ukrainy [The current state and problems of soil fertility in the southern region of Ukraine]. Kherson: Ailant. Quantum. Innovatsii zhyvlennia [Quantum. Power innovations] [in Ukrainian].

Iutynsnka, H.O. (2000). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku gruntovoi mikrobiolohii v Ukraini. [Current state and prospects of soil microbiology development in Ukraine]. Biuleten Instytututu silskohospodarskoi mikrobiolohii. 6. pp. 7-14. [in Ukrainian].

Kashcheev, A. Ya., Revko A.S. (1979) Udobreniya arbuza [Fertilizers for watermelon]. Potatoes and vegetables, 11, pp. 38-45. [in Ukrainian].

Kozhemyakov, A.P. (1997). Produktivnost azotfiksatsii v agrotsenozakh. [Productivity of nitrogen fixation in agrocenoses Microbiological journal]. Mikrobiologicheskiy zhurnal. 4, pp. 22-28. [in Ukrainian].

Lіmar, A.O., Kashcheev, A.Ya., Dydenko, V.P. et al. (2000) Bakhchevye kultury. [Melons and gourds]. Kyiv: Ahrarna nauka. 330 р. [in Russian].

Naumov, A.O., Lymar, A.O. (2019). Sposoby pidvyshchennya adaptyvnykh zdatnostei roslyn kavuna do nehatyvnykh abiotychnykh chynnykiv Pivdennoho Stepu. [Ways to increase the adaptive abilities of watermelon plants to the negative abiotic factors of the Southern Steppe]. Visnyk ahrarnoi nauky. 9, 21-28. [in Ukrainian].

Patyka, V.F. (1993). Mikroorganizmy i biologicheskoye zemledeliye. [Microorganisms and biological farming]. Mikrobiologicheskiy zhurnal. 33, pp. 95-103. [in Russian].

Patyka, V.F., Kalinichenko, A.B., Kolmaz, Yu.T., Kislukhina, M.V. (1997). Rol azotfiksiruyushchikh mikroorganizmov v povyshenii produktivnosti selskokhozyaystvennykh rasteniy. [The role of nitrogen-fixing microorganisms in increasing the productivity of agricultural plants]. Mikrobiologicheskiy zhurnal. 4, pp. 3-14. [in Russian].

Patyka, V.P., Hnatyuk, T.T., Buletsa, N.M., Kyrylenko, L.V. (2015). Biolohichnyi azot u systemi zemlerobstva [Biological nitrogen in the agricultural system]. Zemlerobstvo. 2, pp. 12-20 [in Ukrainian].

Patyka, V.P. (Eds). (2015). Biotekhnolohiia rizosfery ovochevykh roslyn [Biotechnology of the rhizosphere of vegetable plants]. Vinnytsia: PP «TD Edelveis i» [in Ukrainian].

Sherstoboeva E.V. (2000). Suchasni mikrobni preparaty dlya silskoho hospodarstva. [Modern microbial preparations for agriculture.]. Ahrolandshafty i ratsionalne vykorystannya gruntovykh resursiv. 5, pp. 92-93. [in Ukrainian].

Toscano Stefania, Romano Daniela, Massa Daniele, Bulgari Roberta, Franzoni Giulia, Ferrante Antonio. (2018). Biostimulant applications in low input horticultural cultiva-tion systems. Italus Hortus, 25 (2), 27-36 [in English]. https://doi.org/10.26353/j.itahort/2018.1.2736

Umarov, M.M. (1984). Assotsiativnaya azotfiksatsiya v biogeotsenozakh. [Associative nitrogen fixation in biogeocenoses]. Mosсow. Nauka. 200 p. [in Russian].

Vitanov, A.D. (1997) Agronomicheskiye aspekty alternativnogo zemledeliya v ovoshchevodstve [Agronomic aspects of alternative farming in vegetable growing]. Naukovi pratsi po ovochivnytstvu i bashtannytstvu . Kharkiv. Osnova. V. 2, pp. 187-202. [in Russian].

Volkohon, V.V. (2004) Osoblyvosti fosfornoho zhyvlennya hrechky pry zastosuvanni bakteryzatsii ta riststymulyatora zalezhno vid ahrofonu. [Features of phosphorus nutrition of buckwheat when using bacterization and growth stimulants depending on the agricultural background] Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Fosfor i kaliі u zemlerobstvi. Problemy mikrobiolohichnoi mobilizatsii». Chernihiv, pp. 20-29. [in Ukrainian].

Yemtsev, V.T., Nitse, L.K., Pokrovskiy, N.P. (1995). Nesimbioticheskaya azotfiksatsiya i zakonomernosti yeye funktsionirovaniya v pochve. [Non-symbiotic nitrogen fixation and regularities of its functioning in soil]. Mikrobiologicheskiy zhurnal. 2, pp. 13-21. [in Russian].

Zubets, M.V. (Eds). (2004). Naukovі osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zonі Stepu Ukrainy [Scientific bases of agro-industrial production in the steppe zone of Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].

Published
2022-01-25
How to Cite
Limar, V., & Limar, A. (2022). BIOLOGIZED TECHNOLOGY OF WATERMELON CULTIVATION UNDER DRIP IRRIGATION. Vegetable and Melon Growing, (70), 36-44. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-70-36-44