THE USE OF FILLER CROP FOR GROWING TOMATOES IN FILM GREENHOUSES

Keywords: film greenhouse, tomato, basil, Moldavian dragon’s head, dill, coriander, allelopathy, yield

Abstract

The aim of the research. To establish the possibility of using green crops as a tomato filler crops for its cultivation in film greenhouses without heating. Methods. Field, laboratory, computational and statistical. Results. The influence of different types of green crops on tomato seedlings was determined. The influence of filler crop on plant biometric parameters and yield of tomato fruits has been studied. The use of fertilizers in the technological scheme of cultivation (N180P120K120) leads to a tendency to reduce the yield of tomatoes, which is associated with more active growth of green crops under the influence of fertilizer nutrients and increased allelopathic and competitive interaction between plants. Conclusions. Negative allelopathic effect on tomato seeds is caused by the secretion of seedlings of dill and Moldavian dragon’s head. Growing coriander and dill in the rows of tomatoes, regardless of the background of fertilizer causes a significant increase in the number of tassels on the plant (up to 2,9–3,0 pc.) аnd increase the average weight of the fruit (up to 296–319 g). The negative impact on the number of bunches of tomato plants causes the cultivation of basil within the rows and between the rows; to the height of tomato plants – growing basil within the rows and between the rows, coriander in rows, dill within the rows (reduction to 110,0–146,7 cm). With a low supply of tomato plants with nutrients, it is effective to grow basil and coriander within the rows, the Moldavian dragon’s head – between the rows, which provides a yield of marketable fruit at 11,45–13,1 kg/m2. With the use of the recommended norms of mineral fertilizers, it is effective to use dill as a filler crop for its placement within the rows (12,25 kg/m2) and coriander between the rows (14,05 kg/m2). For growing green crops as tomato filler crops, you can get a yield of coriander 0,4–0,6 kg/m2, dill 0,8–1,9 kg/m2, Moldavian dragon’s head 1,95–2,54 kg/m2, basil – 2,17–3,60 kg/m2.

References

Anyshhenko, L.V. (2013). Allelopaticheskiye osobennosti aromaticheskikh rastenjy v botanicheskom sadu YuFU [Allelopatic particularities of aromatic plants in botanical garden of SPU]. Netradyciini, novi i zabuti vydy roslyn: naukovi i praktychni aspekty kultury vuroshchuvannia: materialy I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Nontraditional, New Forgotten Plant Species: Scientif ic and Practical Aspects of Cultivation: Procceeding of the International Scientific Conference]. Kyiv: Knyhonosha, рр. 215-217. [in Russian].

Biologicheski aktivnyye veshchestva rastitelnogo proiskhozhdeniya [Biologically active substances of plant origin] / B.N. Golovkin, R.N. Rudenskaya, I.A. Trofimova, A.I. Schreter. Moscow: Nauka, 2001. 350 p. [in Russian].

Bioassays and biotests: (unfinished manuscripts of Academician A.M. Grodzinskyі) / [compiled by: L.D. Yurchak, E.A. Chudovskaya; ed. V.P. Grakhova, E.N. Boyko, N.V. Zaimenko]. Kyiv: Golden Gate, 2011. 361 p. [in English].

Bogdanov, V.O., Zavertalyuk, V.F. (2017). Growing tomatoes for compaction with shallots and sweet corn. Current state and prospects of vegetable growing (to the 70th anniversary of the institute and the memory of the outstanding scientist P.F. Sokol): materials of the international scientif ic-practical conference (July 26, 2017, village Selection Kharkiv region) / Institute of Vegetable and Melon grooving of NAAS. 2017, рр. 45-47. [in English].

Bogovin A.V. (2009). Bioheotsenotychna rol vzayemovidnosyn zhyvykh orhanizmiv u stanovlenni i funktsionuvanni ekolohichnykh system [Biogeocenotic role of relationships of living organisms in the formation and functioning of ecological systems]. Ecology and noospherology. Vol. 20. № 1-2, рр. 102-104. [in Ukrainian].

Bolotskikh A.S. (2005). Entsiklopediya ovoshchevoda [Encyclopedia of the vegetable grower]. Kharkiv: Folio. 800 р. [in Russian].

Bukharov A.F., Baleev D.N., Bukharova A.R. (2011). Otsenka adaptivnosti i stabilnosti proyavleniya allelopaticheskoy aktivnosti ekstraktov iz semyan ovoshchnykh seldereynykh kultur. [Assessment of the adaptability and stability of the manifestation of allelopathic activity of extracts from vegetable celery seeds]. Bulletin of Altai State Agrarian University. 3 (77), рр. 36-39. [in Russian].

Garbovska T.M. (2015). Vyroshchuvannia kvasoli ovochevoi yak ushchilniuvacha silskohospodarskykh kultur v umovakh Skhidnoho Lisostepu Ukrayiny [Growing vegetable beans as a compactor of agricultural crops in the conditions of the Eastern Forest-Steppe of Ukraine]. Vegetable and melon growing. V. 61, рр. 53-59 [in Ukrainian]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2015_61_7

Gniazdowska A., Bogatek R. (2005). Allelopathic interactions between plants. Multi site action of allelochemicals. Acta Physiologiae Plant. Vol. 27. № 3B, рр. 395-407. [in English].

Golovko E.A., Puzik V.K. (2003). Allelopatiya I dizayn landshaftnykh kompozitsiy. Introduktsiya roslyn. [Allelopathy and design of landscape compositions. Introductions of roslin]. 1-2, pp. 149-157 [in Russian].

Grodzinskyі A.M. (1965). Allelopatiya v zhizni rasteniy i ikh soobshchestv. [Allelopathy in the life of plants and their communities]. Кyiv: Naukova dumka. 187 p. [in Russian].

Grodzinskyі A.M. (1973). Osnovy khimichnoi vzaiemodiyi roslyn [Fundamentals of chemical interaction of plants]. Kyiv: Naukova dumka. 205 p. [in Ukrainian].

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevoho opyta. [Method of research work]. Moscow: Ahropromizdat. [in Russian]

Dudka, M.I. (2014). Kormova produktyvnist rannikh yarykh ahrofitotsenoziv zalezhno vid vydovoho skladu pry vyroshchuvanni na zelenyi korm v Pivnichnomu Stepu [Forage productivity of early spring agrophytocenoses depending on the species composition when grown for green fodder in the Northern Steppe]. Bulletin of the Institute of Agriculture of the steppe zone of NAAS of Ukraine, рр. 84-89. [in Ukrainian].

Dukhin, E.A., Dukhina N.A. (2019). Osobennosti vyrashchivaniya zelennykh kultur [Features of growing green crops]. Vegetables. № 1 [in Russian]. URL: https://propozitsiya.com/osobennosti-vyrashchivaniya-zelennyh-kultur.

Egli, D.B. (1990). Seed water relations and the regulation of the duration of seed growth in soybean. G. exper. Bot. V. 41, рр. 243-248. [in English].

Hnatyuk, N.O. (2003). Otsinka alelopatychnykh vlastyvostey nasinnya deyakykh vydiv aromatychnykh roslyn [Evaluation of allelopathic properties of seeds of some species of aromatic plants]. Introduction of plants. № 4, рр. 109-113. [in Ukrainian].

Kravtsova, G.M. (2000). Osobennosti pitaniya ovoshchnykh kultur na maloobyemnoy gidroponike. [Peculiarities of vegetable crops nutrition in low-volume hydroponics]. Gavrish. 6, рр. 12-13 [in Russian].

Kucherenko, T. (2010). Razvitiye ovoshchevodstva zashchishchennogo grunta v Ukraine [Development of greenhouse vegetable growing in Ukraine]. Vegetable growing. №. 6, pp. 18-22. [in Russian].

Lipovy, V.G., Knyazyuk, O.V., Shevchuk, O.A. (2018), Produktyvnist sumisnykh posiviv kukurudzy z bobovymy kulturamy na sylos zalezhno vid elementiv tekhnolohiyi vyroshchuvannya ta rehulyatoriv rostu [The productivity of the sum of crops of corn with legumes for silage is based on elements of the technology of growing and regulating growth]. Zbіrnik naukovykh prats VNAU. Silske hospodarstvo I lisivnytstvo. V. 10, рр. 74-83. [in Ukrainian].

Ludilov, V.A., Ivanova, M.M. (2009). Redkiye I malorasprostranennyye ovoshchnyye kultury (biologiya, vyrashchivaniye, semenovodstvo): proizvodstvenno-prakticheskoye izdaniye [Rare and less widespread vegetable crops (biology, cultivation, seed production): production and practical edition]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekkh ». 196 p. [in Russian].

Phippen, W.B., Simonov, J.E., Washington, D.C. (1998). Anthocyanins in basil. J. Agric. Food Chem. V. 46. Р. 1734-1738. [in English].

Senin, V.V., Pylneva E.V. (2009). Gustota stoyaniya rasteniy vliyayet na urozhay i kachestvo bazilika. [Plant density affects the yield and quality of the basil]. Potatoes and vegetables. 9, рр. 16. [in Russian].

Simagina, N.O. (2006). Allelopaticheskiye svoystva glikogalofita Artemisia santonica L. [Allelopathic properties of glycohalophyte Artemisia santonica L.]. Scientif ic notes of the Taurida National University named after V.I. Vernadsky. Ser. Biol., Chemistry. T. 19. № 4, рр. 177-185. [in Russian].

Volodarskaya, A.T., Sklyarevsky M.O. (1992). Zelenni ovochevi kultury [Green vegetable crops]. Kyiv: Urozhai. 138 р. [in Ukrainian].

Yakovenko, K. I. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoyi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methodology of experimental work in vegetable and melon growing]. Kharkiv: Osnova. 369 p. [in Ukrainian].

Yurchak, L.D. (2005). Alelopatiya v ahrobiotsenozakh aromatychnykh roslyn. [Allelopathy in agrobiocenoses of aromatic plants]. K.: Phytosocial center. 411 p. [in Ukrainian].

Yurchak, L.D. (2006). Alelopatiia: retrospektyvnyi pohlyad, suchasnyi stan ta perspektyvy doslidzhen. [Allelopathy: retrospective view, current state and prospects of research]. Allelopathy and modern biology: materials intern. science. conf. (Kyiv, October 17-19, 2006). Kyiv: Phytosocial center, рр. 10-19 [in Ukrainian].

Zeng, R.S., Mallik, A.U., Luo, S.M. (2008). Allelopathy in sustainable agriculture and forestry. Springer. 412 p. [in English].

Published
2022-01-25
How to Cite
Konovalenko, K., ChaіukO., Kuts, O., Rozhkov, A., Pidlubenko, I., Onishchenko, O., Dukhin, E., & Leus, L. (2022). THE USE OF FILLER CROP FOR GROWING TOMATOES IN FILM GREENHOUSES. Vegetable and Melon Growing, (70), 28-35. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-70-28-35

Most read articles by the same author(s)