PRIORITY OF SCIENTIFIC DIRECTIONS OF SOFTWARE MANUFACTURING OF SMALL VIEWS OF VEGETABLE PLANTS IN UKRAINE

  • O. M. Mogilnayа Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5030-0680
  • V. P. Rud Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2464-0200
  • O. V. Khareba Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7286-8437
  • T. K. Horova Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • O. V. Kuts Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2053-8142
  • L. A. Terokhina Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7808-8909
  • V. V. Sydora Institute of vegetable and melon growing of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0932-9382
Keywords: sectoral program, efficiency, scientific support, development perspectives, demand, supply, causes, market

Abstract

The aim of the article is to study the state of production of very common types of vegetables, to substantiate the current problems and ways of effective development of this segment of the vegetable market for the future. Results. Already examine the current state of production of common and green vegetable crops in Ukraine. Already set the share of each crop in the total crop area and gross production. They gave the data on the distribution of production of the common and spicy flavors according to the categories of farms. Present the recommended rates of consumption of commonly used vegetable species by their main groups per capita. Identify the reasons that hampered the effective development of this segment of the vegetable market. These include high prices for natural gas and electricity, the use of outdated technologies and the lack of innovations, the lack of necessary capacity for upgrading and storage, lack of professional branding and efficient infrastructure, low development of agro-logistics, non-compliance of domestic vegetable products with European standards. Present a general strategy and priority directions of scientific provision of production of little common types of vegetables for the future. Conclusions. With the increase in material welfare of the population changed the general standards, in particular the structure of the grocery basket. Studies of sociologists and nutritionists have shown that under these conditions, the share of consumption of bread, potatoes and sugar has decreased in the structure of food, and on the contrary, the share of vegetables, especially the few common and spicy flavors, has increased. This guideline, along with the expediency of maximizing the use of available natural and economic potential for production of very common species, should be guided, justifying the development of the field of vegetable growing in Ukraine for the future

References

Arno van Oers. Kolichestvo sortov salata-romen bystro uvelichivaetsya // APK Ynform «Ovoshchi i frukty», 7 sentyabrya 2017. 29 s. [in Russian].

Balansy spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy za 2017 rik: statystychnyi zbirnyk. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, 2018. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Bill Mollison with Reni Mia Slay. Introduction to permaculture. Tualgum Aystria: Tagari Rubrica-tion. 2015. 198 p.

Helston, A. Devys, P., Setter, R. Zhyzn ze-lenoho rastenyia. Moskva, 1983. 129 s. [in Rus-sian].

Humeniuk, A. V. Zastosuvannia klasternoho analizu u diialnosti marketynhovykh pidrozdiliv v ovochivnytstvi // Zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: «Ovochivnyt-stvo Ukrainy. Naukove zabezpechennia i rezervy zbilshennia vyrobnytstva tovarnoi produktsii ta nasinnia». 2012. Kharkiv: Pleiada. S. 27–29. [in Ukrainian].

Humeniuk, A. V. Osoblyvosti marketynhu v ovocheproduktovomu pidkompleksi Ukraini // Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsional-noho universytetu sadivnytstva / redkol.: Holovchuk, A. F. (vidpov. red.) ta in. Uman. 2011. Vyp. 75. – 4.2: Ekonomika. S. 124–129. [in Ukrainian].

Korniienko, S. I., Khareba, V. V., Khareba, O. V., Pozniak, O. V. Osoblyvosti tekhnolohii vy-roshchuvannia maloposhyrenykh ovochevykh ros-lyn / [za red. S.I. Korniienka]. Vinnytsia : TOV «NilanLTD», 2015. 133 s. [in Ukrainian].

Korniienko, S. I., Romanova, L. V., Rud, V. P., Humeniuk, A. V. Formuvannia marketynhu v ovochevykh pidpryiemstvakh / [monohr.]. Kharkiv: Virovets, A. P. «Apostrof», 2014. 259 s. [in Ukrainian].

Korniienko, S. I., Rud, V. P., Kiiakh, O. O., Terokhina, L. A. Stratehichni napriamy rozvytku haluzi ovochivnytstva Ukrainy // Visnyk KhNAU im. V. V. Dokuchaieva. Seriia «Ekonomichni nauky». 2012. № 8. S. 26–33. [in Ukrainian].

Korniienko, S. I., Rud, V. P. Prohramne zabez-pechennia rozvytku haluzi ovochivnytstva. Realii ta perspektyvy // Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk «Ovochivnytstvo i bashtannyt-stvo». 2016. № 61. S. 3–16. [in Ukrainian].

Kurinets, L. Ye. Stratehiia stvorennia natsion-alnoi systemy vyrobnytstva yakisnoi ta bezpechnoi kharchovoi produktsii // Visnyk Sumskoho natsionalnoho aharnoho universytetu. 2005. Vy-pusk 3–4. S. 72–74. [in Ukrainian].

Nerodenko, O. M., Lykhomanenko, T. A., Per-everten, A. N., Tutianskaia, N. V. i dr. Prak-ticheskiy spravochnik ovoshchevoda. Zelennyye i priano-aromatycheskie kultury. Kyiv: Yunivest Media. 2014. 96 s. [in Russian].

Ovoshchnyye ekzoty // Ovoshchevodstvo, 2006. № 11. S. 36–39. [in Russian].

Pavlova, V. O. Rol marketynhu v pidvy-shchenni rivnia konkurentospromozhnosti tovariv // Marketynhovi doslidzhennia v Ukraini. Kyiv: KNTEU. – 2004. S. 178–179. [in Ukrainian].

Proekt ahrarnoho marketynhu na zamovlennia Ahenstva SShA z mizhnarodnoho rozvytku (USAID) -2017 // https://gurt.org.ua/donors/USAID/ [in Ukrainian].

Pro zakhyst roslyn: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 1998 r. № 180-XIV // Vi-domosti Verk-hovnoi Rady Ukrainy. 1998. № 50. S. 310.

Romanova, L. V., Humeniuk, A. V. Rozvytok marketynhovykh kooperatyviv v ovochivnytstvi yak napriam formuvannia dilovykh partnerskykh sitok // Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. 2013. № 1. Kharkiv: KhNAU im. V. V. Dokuchaieva. S. 186–192. [in Ukrainian].

Rud, V. P. Innovatsiina diialnist na ovochevomu rynku ta yii rol u zabezpechenni pro-dovolchoi bezpeky // Elektronne naukove fakhove vydannia «Ekonomika ta suspilstvo». 2016. Vy-pusk 7. Mukacheve: Mukachivskyi derzhavnyi universytet. S. 138–146. [in Ukrainian].

Rud, V. P. Teplychnyi potentsial – pivmiliona tonn // Shchokvartalnyk «Plantator». 2013. № 4. S. 25–27. [in Ukrainian].

Sabluk P. T. ta in. Tekhnolohichni karty ta vy-traty na vyroshchuvannia silskohospodarskykh kul-tur. Kharkiv: KhNTUSH. 2004. 307 s. [in Ukrain-ian].

Ulianchenko, O. V., Rohanina, V. Ye., Rud, V. P., Kiiakh, O. O., Chernenko, Yu. Yu. Eko-nomichna efektyvnist vyrobnytstva ovochiv do 195-richchia zasnuvannia KhNAU im. V.V. Doku-chaieva: [monohr.]. Kharkiv: Virovets, A. P. «Apostrof», 2011. 288 s. [in Ukrainian].

Walter, E. / Slittstoesser. Vegetable Growing Handbook: organic and traditional methods. 4 hd Edition. New York: And Avi Book. Van Nostrand Reinholt. 2012. 198 p.

Published
2018-11-15
How to Cite
MogilnayаO., Rud, V., Khareba, O., Horova, T., Kuts, O., Terokhina, L., & Sydora, V. (2018). PRIORITY OF SCIENTIFIC DIRECTIONS OF SOFTWARE MANUFACTURING OF SMALL VIEWS OF VEGETABLE PLANTS IN UKRAINE. Vegetable and Melon Growing, (64), 75-88. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2018-64-75-88

Most read articles by the same author(s)