PRESERVATION OF WINTER GARLIC DEPENDING ON THE WEATHER CONDITIONS OF THE VEGETATION PERIOD, VARIETY FEATURES AND PACKAGING METHOD

  • L. M. Pusik Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petra Vasilenko https://orcid.org/0000-0002-5465-2771
  • H. I. Yarovyi Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev
  • O. I. Filimonova Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev
  • L. O. Gaevaya Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev https://orcid.org/0000-0002-8302-1776
Keywords: winter garlic, weight loss, safety, yield of marketable products, storage methods

Abstract

Goal. The purpose of the presented work was to improve the technology of storage of garlic bulbs by using a plastic insert in the box, determining the shelf life of garlic while maintaining its nutritional and medicinal properties, as well as reducing losses. Methods. General scientific: 1. method of hypotheses – drawing up schemes of experiments; 2. method of experiment – schemes of field and laboratory experiments; 3. method of analysis and synthesis – the formation of conclusions and generalizations, computational and analytical. Results. It is established that the safety of winter garlic depends on the varietal characteristics and method of storage. Over the years of research, the weight loss of winter garlic bulbs ranged from 4,9 to 7,6 % for 6 months of storage in an open box. Weight loss in garlic of Hungarian variety was 2,8 % lower than the control variant and amounted to 4,88 %, while in the variety Lyubasha – 5,50 %, which is 2,1 % less than the control. The use of polyethylene inserts in boxes reduces the weight loss of garlic bulbs by 2,0–3,2 % depending on varietal characteristics. After six months of storage of garlic in boxes with polyethylene inserts, the weight loss ranged from 4,4 % in the control version to 3,8 % in the Hungarian variety. Weight loss in the variety Lyubasha – were at the level of the control variant. Preservation of winter garlic depends on the weather conditions of the growing season. In our studies, the average temperature in June ranged from 21,6 oC. 2018 to 24,8 oC 2019, contributed to the maturation of the bulbs. The loss of bulb weight during storage was affected by the amount of precipitation at the end of the growing season. The coefficient of variation indicates that the weight loss of winter garlic during storage of the Hungarian variety is most dependent on weather conditions at the end of the growing season (June). Studies have established the structure of weight loss of winter garlic bulbs depending on varietal characteristics and method of storage After 6 months of storage, the loss due to dry matter ranged from 23,3 to 69,7 % of weight loss, while due to water evaporation ranged from 30,2 to 76,7 %, on average by varieties – 60,4 %, when stored in a box + ie investments, the structure of weight loss changes. On average, the varieties due to dry matter 59,7, water evaporation – 45,4 %. During storage, the loss of weight of winter garlic bulbs occur unevenly At the beginning of storage, August – September on average by variety is 1,1 %, September – October increases to 1,49 %, From November to February – 0,7 %, then begin to grow – 0,75 %. Based on the obtained results, a correlation analysis was performed and the linear dependence of the weight loss of winter garlic bulbs depending on the characteristics of the variety and storage method was established. On average, over the years of the study, the highest yield of marketable products after six months of storage of garlic in an open box at a temperature of –3… –1 ± 0,5 oC was observed in the variety Lyubash 80,1%. Which exceeded the control variant and the Hungarian variety by 2,7 and 1,1%, respectively. Conclusions. The yield of standard winter garlic products and the losses are inversely proportional, ie the greater the losses, the lower the yield of standard products.

References

Barabash, O. Yu. (2011). Biolohichni osoblyvosti chasnyku yak osnova suchasnykh tekhnolohiі yoho vyroshchuvannya [Biological features of garlic as a basis of modern technologies of its cultivation]. Naukovyy zbirnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: materially Mizhnar. nauk.-prakt. forumu. (pp. 172–175). Lviv: LNAU [in Ukrainian].

Bobos, I. M., & Horokh, T. O. (2011). Hospodarsko-biolohichna otsinka sortiv chasnyku ozymoho (Allium sativum L.), vyroshchenykh v umovakh Lisostepu Ukrayiny [Economic-biological estimation of winter varieties of garlic (Allium sativum L.), grown in the Forest-Steppe of Ukraine]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, 162, pp. 230-235 [in Ukrainian].

Dospekhov, B. A. (1985). Metodyka polevogo opyta [Methods of field experience (with the basics of statistical processing of research results)]. Moscow: Agropromizdat [in Russian].

DSTU 3233-95. Chasnyk svizhyy; Tekhnichni umovy [DSTU 3233-95. Fresh garlic; Technical conditions]. (1995). Kyiv: Derzhstandart Ukrayiny [in Ukrainian].

DSTU 4954:2008. Produkty pereroblennia fruktiv ta ovochiv. Metody vyznachennia tsukriv. [DSTU 4954:2008. Fr uit and vegetable processing products. Methods for determining sugars]. (2008). Kyiv [in Ukrainian].

DSTU 4971:2008. Tekhnichni umovy. Yashchyky polimerni bahatooborotni dlya ovochiv I fruktiv [DSTU 4971:2008. Specifications. Boxes polymeric multiturnaround for vegetables and fruit]. (2009). Kyiv [in Ukrainian].

DSTU ISO 751:2004. Produkty pereroblennia fruktiv i ovochiv. Metod vyznachennya sukhykh rechovyn, ne rozchynnykh u vodi (kontrolnyi metod) [DSTU ISO 751:2004. Fruit and vegetable processing products. Method for determination of dry substances insoluble in water (control method)]. (2005). Kyiv [in Ukrainian].

Dzheneyev, S. Yu. et al. (1998). Metodicheskiye rekomendatsii po khraneniyu plodov, ovoshchey I vinograda (organizatsiya i proved niye issledovaniy) [Methodical recommendations for storage of fruits, vegetables and grapes (organization and carrying out of researches)]. S. Yu. Dzheneyev., V.I. Ivanchenko (Ed.). Yalta: Institut vinograda I vina "Magarach" [in Russian].

GOST 10354-82. Tekhnicheskiye usloviya.Plenka polietilenovaya [Technical conditions. The film is polyethylene]. (2007). Moscow [in Russian].

Koltunov, V. A. (2002). Prohnozuvannia zberezhennia yakosti prodovolchykh tovariv [Forecasting the preservation of food quality]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Koltynov, V. (2004). Yakist plodoovochevoyi produktsiyi ta tekhnolohiya yiyi zberihannya. Monohrafiya, chastyna 1. [Quality of fruit and vegetable products and technology of its storage. Monograph, part 1]. Kyyiv [in Ukrainian].

Bondarenko, G. L. (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi I bashtannytstvi [Methods of research in vegetable growing and melon growing]. G.L. Bondarenko, K.I. Yakovenko (Ed.). Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Mohylna O.M., Rud V.P., & Khareba O.V. et al. (2018). Priorytetni napryamy naukovoho zabezpechennya vyrobnytstva maloposhyrenykh vydivovochevykh roslyn v Ukrayini [Priority areas of scientific support for the production of rare species of vegetable plants in Ukraine]. Mizhv. tem. nauk. zbn. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo, 64, pp. 75–88 [in Ukrainian].

Naumova, G. M. (2015). Vliyaniye zashchitnogo pokrytiy pri razlichnogo usloviyakh khraneniya lukovits chesnoka [Influence of protective coatings under different storage conditions of garlic bulbs]. Nauchnaya zhurnal KubGAU, 113 (09) [in Russian].

Pat. 2000 104 186 A Rossiyskaya Federatsiya, MPK A23B 7/14, A23B 7/00, A01F 25/00. Sposob khraneniya ovoshchey [Method of storing vegetables: pat. 2000 104 186 Russia]. (2002). № 2000104186/13; zayavl. 21.02.2000; opubl. 10.03.2002 [in Russian].

Pat. 2000 112 978 A Rossiyskaya Federatsiya, MPK A23B 7/00, A23B 7/14, A23L 3/3409, A01F 25/00. Sposob khraneniya ovoshchey [Method of storing vegetables: pat. 2000 112 978 Russia]. (2003). № 2000112978/13; zayavl. 24.05.2000; opubl. 27.05.2003 [in Russian].

Pat. CN201849811 (U), MPK B32B27 / 08, B32B27 / 30, B32B27 / 40, B65D21 / 036, B65D55 / 02, B65D81 / 18, B65D81 / 28, B65D81 / 38. Fruit and vegetable storage-transportation fresh-keeping box with functions of sterilizing and degrading pesticide residue / Cunkun Chen, Wensheng Wang, Ning Jia; Zayavl. 11.11.2010; opubl. 01.06.2011 [in English].

Pat. CN102001490 (A) Rossiyskaya Federatsiya, MPK B32B27 / 08, B32B27 / 30, B32B27 / 40, B65D21 / 036, B65D55 / 02, B65D81 / 18, B65D81 / 28, B65D81 / 38. Fruit and vegetable storage and transportation fresh-keeping box with functions of sterilization and pesticide residue degradation / Cunkun Chen, Wensheng Wang, Ning Jia; Zayavl. 11.11.2010; opubl. 06.04.2011 [in Russian].

Pusik, L. M. Hordiyenko, I. M. (2011). Tekhnolohiia zberihannya plodiv, ovochiv ta vynohradu Kharkiv [Technology of storage of fruits, vegetables and grapes Kharkiv]. Maydan [in Ukrainian].

Rozhkov, A. O. et al. (2016). Doslidna sprava v ahronomii: navch. posibnyk: u 2 kn. Kn. 1. Teoretychni aspekty doslidnoi spravy [Research in agronomy: science manual: in 2 books. Book 1. Theoretical aspects of research]. A. O. Rozhkova (Ed.). Kharkiv: Maydan [in Ukrainian].

Shirokov, Ye. P., & Polegayev, V. I. (1982). Khraneniye i pererabotka plodov i ovoshchey [Storage and processing of fruits and vegetables]. Moscow: Kolos [in Russian].

Shirokov, Ye. P. (1974). Praktikum po tekhnologii khraneniya i pererabotki plodov i yagod [Workshop on technology of storage and processing of fruits and berries]. Moscow: Kolos [in Russian].

Solomakha, I., Zhabinskiy, A. (2016). Vliyaniye metodov khraneniya na kachestvo lukovykh ovoshchey [Influence of storage methods on the quality of onion vegetables]. Tekhnicheskiye nauki tatekhnologii № 2 (4) [in Russian].

Zhuk, O. Ia. (2002). Dovidnyk z nasinnytstva ovochevykh i bashtannykh kultur [Handbook of vegetable and melon seed production]. Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Published
2021-01-15
How to Cite
Pusik, L., Yarovyi, H., Filimonova, O., & Gaevaya, L. (2021). PRESERVATION OF WINTER GARLIC DEPENDING ON THE WEATHER CONDITIONS OF THE VEGETATION PERIOD, VARIETY FEATURES AND PACKAGING METHOD. Vegetable and Melon Growing, (68), 86-95. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-86-95