ALLELOPATHIC PROPERTIES OF ASSOCIATED ONION PLANTS

Keywords: vegetable growing, onion, аssociated plants, allelopathy

Abstract

Purpose. Determine the allelopathic properties of concomitant onion crops under an alternative system of cultivation. Methods. Laboratory-field, statistic. Results. Laboratory research (in Petri dishes) did not reveal a negative effect of related crops seeds (winter and spring crops) on seedling length and germination energy of onion. Mixture of winter triticale seeds and spring vetch contributed to a 14% increase in seedling length. However, water extracts from aboveground phytomass and roots of related crops generally significantly suppress the germination of onion seeds on the 3rd day from the beginning of germination. In the future (on the 7th and 10th day) the degree of depression decreases. Aqueous extracts from the roots of concomitant crops are less toxic to onion seeds than extracts from aboveground phytomass, but in the phase of bulb formation extracts from the roots of winter and winter-spring components significantly suppressed the germination of the onion seeds even on the 10th day, which amounted to 59 - 63%. The most toxic for onion sprouts was the extract from the roots and above-ground phytomass in phase leaf lodging of the onion itself (Control 2) – seed germination in the 3rd day was 24 - 36% (at Control 1 - distilled water - 51 - 55%). According to the results of field research it was found that for growing on intensive and organic technologies (control 1 and 2) without related crops was obtained the harvest in onions respectively 44.6 and 43.4. On average, by factor A, the yield of onions for cultivation with associated crops is inferior control K1 and K2). On average, by factor B (distance between of onion rows and related crops) there was a gradual increase in yield from 41.1 t/he (70 cm from related crops) to 42.8 t/he (105 cm).The best result in the experiment on the additive effect of both factors was obtained in a row distant 105 cm from the mixture of winter triticale with spring vetch - 42.9 t / he. Conclusions. In alternative (organic) vegetable growing for introduction of multicultural agrogroups it is offered to apply a strip way cultures of cultivation that allows to mechanize all technological operations in the conditions of multiculture. According to the developed method as an accompanying crop for onions, involved not vegetable plants species. Determination of allelopathic properties of related crops, their effect on onion plants should be carried out according to the method of special biological tests.

References

Bondarenko, Н.L., Yakovenko, K.I. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi I bashtannytstvi [Methodology of experimental work in vegetable and melon growing]. Kharkiv: Osnova, 369 s. [in Ukrainian].

Bradow, J.M., Connick, W.J. Jr. (1990). Volatile seed germination inhibitors from plant residues. Journal of Chemical Ecology 16. pp. 645-666. [in English].

Bohovin, A.V. (2009). Bioheotsenotychna rol vzayemovidnosyn zhyvykh orhanizmiv u stanovlenni y funktsionuvanni ekolohichnykh system. [The biogeocenotic role of the relationship of living organisms in the formation and functioning of ecological systems.] Ekolohiia ta noosferolohiia. T. 20. № 1-2. S. 102–104. [in Ukrainian].

Bukharov, A.F., Baleyev, D.N., Bukharova, A.R. (2011). Otsenka adaptivnosti i stabil'nost' proyavleniya allelopaticheskoy aktivnosti ekstraktov iz semyan ovoshchnykh sel'dereynykh kul'tur. [Assessment of adaptability and stability of the manifestation of allelopathic activity of extracts from seeds of vegetable celery crops.] Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta № 3 (77) S. 36–39. [in Russian].

Cheng, F., Cheng, Z. (2015). Research Progress on the use of Plant Allelopathy in Agriculture and the Physiological and Ecological Mechanisms of Allelopathy. Frontiers in Plant Science 6(01020). 17 November. P 1. doi: 10.3389/fpls.2015.01020. [in English].

DSTU 4138-2002. Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti. Chynnyi vid 2004-01-01. [DSTU 4138-2002 (2003). Seeds of agricultural crops. Methods for determining quality. [Valid from 2004-01-01]. Kyiv. 62 s. [in Ukrainian].

Jacob, J., Shirmila, J., Sarada, S., Anu S. (2019). Role of Allelopathy in vegetables crops production. Allelopathy Journal 25 (2). pp 275–312. [in English].

Hnatyuk, N.O. (2003). Otsinka alelopatychnykh vlastyvostey nasinnya deyakykh vydiv aromatychnykh roslyn.[ Evaluation of allelopathic seed properties of some aromatic plant species.] Introduktsiia roslyn. No. 4 S. 109–113. [in Ukrainian].

Holovko, Ye.A., Bilyanovskaya, T.M., Vorobey, I.I. i dr. (1999). Allelopatiya kul'turnykh rasteniy. Fiziologiya i biokhimiya kul'turnykh rasteniy.[ Allelopathy of cultivated plants. Physiology and biochemistry of cultivated plants]. T. 31. No. 2. S. 103-110. [in Russian].

Holovko, Ye.A., Puzik, V.K. (2003). Allelopatiya i dizayn landshaftnykh kompozytsiy. [Allelopathy and the design of landscape compositions]. Introduktsiia roslyn: zbirnyk naukovykh prats. № 1-2. S. 149–157. [in Russian].

Horobets, S.A., Pavlyuchenko, N.A., Blyum, A.A. (2001). Rastitel'nyye ostatki kak faktor allelopaticheskogo pochvoutomleniya.[ Plant residues as a factor in allelopathic soil fatigue]. Introduktsiia roslyn : zbirnyk naukovykh prats. № 1-2. S. 79–84. [in Russian].

Hrodzinskiy, O.M. (1973). Osnovy khimichnoyi vzayemodii roslyn. [Fundamentals of chemical interaction of plants] Kyiv: Naukova dumka. 205 s. [in Ukrainian].

Grodzinskiy, A.M. (1965). Allelopatiya v zhizni rasteniy i ikh soobshchestv.[ Allelopathy in the life of plants and their communities.] Kyiv: Naukova dumka. 187 s. [in Russian].

Grodzinskiy, A.M., Bogdan G.P., Golovko E.A. i dr. (1979). Allelopaticheskoye pochvoutomleniye.[Allelopathic soil fatigue.] Kyiv: Naukova dumka. 247 s. [in Russian].

Kadioglu, I., Yanar, Y. 2004. Allelopathic effects of plant extracts against seed germination of some weeds. Asian. Journal of Plant Sciences 3. pp. 472–475. [in English].

Kataloh sortiv i hibrydiv ovochevykh ta bashtannykh roslyn. Kharkiv, 2008. S. 8.[in Ukrainian].

Kosolap, N.P. (2008). Allelopatiya – prichina mnogikh posledstviy [Allelopathy - the cause of many consequences] Zerno sbornik nauchnykh trudov. No. 9. S. 46-51. [in Russian].

Mohyl’na O.M., Muravyov V.O., Rud’ V.P., Ter’okhina L.A. (2017). Rozvytok orhanichnoho vyrobnytstva ovochiv. [Development of organic vegetable production] Ovochivnytstvo I bashtannytstvo, Kharkiv. VP «Pleyada»,. Vyp. 63. S.7 – 16. [in Ukrainian].

Mohyl’na, O.M., Muravyov, V.O., Rud,’ V.P., Horova, T. K, Zelendin, Yu. D. (2017). Kontseptsiya orhanichnoho vyrobnytstva ovochevoyi produktsiyi v Ukrayini do 2020 roku (proekt).[The concept of organic production of vegetable products in Ukraine util 2020 (project)]. Kharkiv: IOB NAAN,. 24 s. [in Ukrainian].

Mushtaq, W., Siddiqui, M.B. (2018). Allelopathy in Solanaceae plants. Journal of Plant Protection Research 58(1). pp. 1–7. [in English].

Prizhukov, F.В. (1995). Agroekologicheskiye osnovy interkroppinga (polikultury) [Agrienvironmental bases of intercropping (polycultures)]. Zemledeliye. №2, 1995, pp. 44–45. [in Russian].

Prinsloo, G., Du Plooy C.P. (2018). The allelopathic effects of Amaranthus on seed germination, growth and development of vegetables. An International Journal for Sustainable Production Systems. Volume 3. Issue 4. pp. 268–279. [in English].

Prystupa I.V., Shlyakhova V.V. (2011). Оtsinka alelopatychnykh vlastyvostey odnorichnykh kvitkovo-dekoratyvnykh roslyn pry yikh spilnomu vyroschuvanni. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu № 1. S. 10-15. [in Ukrainian].

Simagina, N.O. (2006). Allelopaticheskiye svoystva glikogalofita Artemisia santonica L. [Allelopathic properties of glycogalophyte Artemisia santonica L] uch. Zap. Tavricheskogo nac. universitetata im. V.I. Vernadskogo. Ser. Biologija i himija. T. 19. No. 4. S. 177–185. [in Russian].

Sposib vyroschuvannia prosapnykh kultur pat. 25113 Ukraina [Method of cultivation of cultivated crops pat. 25113 Ukraine]. No. 200703150. zaiavl. 26.03.2007 opubl. 25.07.2007 Bul. No 11. 4 s. [in Ukrainian].

Sposib vyroschuvannia prosapnykh kultur pat. 135490 Ukraina [Method of cultivation of cultivated crops: pat. 135490 Ukraine]. No. 201810393; zaiavl. 10.22.2018; opubl 10.07.2019. Bul. No. 13. 4 s. [in Ukrainian].

Valcheva, E., Popov, V., Marinov-Serafimov, P., Golubinova, I., Nikolov, B., Velcheva, I., Petrova S. (2019). A Case Study of Allelopathic Effect of Parsley, Dill, Onion and Carrots on the Germination and Initial Development of Tomato Plants. ECOLOGIA BALKANICA Vol. 11. Issue 1. June. pp. 167–177. [in English].

Vitanov, O. D. (1999). Alelopatychni vzayemodii ovochevykh ta gruntovkryvnykh roslyn. [Allelopathic interactions of vegetable and soil-cover plants.] Visnyk Kharkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu (ser. «Roslynnytstvo, selektsiia I nasinnytstvo, ovochivnytstvo»). Kharkiv No. 4. S. 206–211. [in Ukrainian].

Vitanov, A.D. (2007). Metody organicheskogo zemledeliya v ovoschevodstve – innovatsionnyy produkt. [Organic farming methods in vegetable growing - innovative product]. Ovochívnytstvo í bashtannytstvo № 53. S. 386–391. [in Russian].

Vitanov, O.D., Honcharenko, V. Yu., Zelendin, Yu. D., Chefonova, N.V., Ivanin, D.V., Uriupina, L.M. (2019). Adaptyvna systema vyroschuvannia ovochiv. [Adaptive systems of growing vegetables]. Ovochívnytstvo í bashtannytstvo № 65. S. 32–38. [in Ukrainian].

Vitanov O.D., Zelendin Yu.D., Chefonova N.V., Melnyk O. V., Ivanin D.V.( 2020). [Alelopatychni vlastyvosti suputnikh kulʹtur tomata]. Ovochívnytstvo í bashtannytstvo № 67. S. 39–50. [in Ukrainian].

Yurchak, L.D. (2005). Alelopatiya v ahrobiotsenozakh aromatychnykh roslyn. [Allelopathy in agrobiocenoses of aromatic plants]. Kyiv: [b.v.]. 250 s. [in Ukrainian].

Yurchak, L.D. (2005). Alelopatiya v ahrobiotsenozakh aromatychnykh roslyn. [Allelopathy in agrobiocenoses of aromatic plants.] Kyiv: Fitosotsiotsentr. 411 s. [in Ukrainian].

Published
2021-01-14
How to Cite
Vitanov, O., Zelendin, Y., Chefonova, N., Melnyk, O., Ivanin, D., & Uriupina, L. (2021). ALLELOPATHIC PROPERTIES OF ASSOCIATED ONION PLANTS. Vegetable and Melon Growing, (68), 52-62. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-52-62

Most read articles by the same author(s)