ADAPTIVE POTENTIAL THE LINES OF SPICY-AROMATIC SPECIES OF VEGETABLE PLANTS BY CONTENT OF VITAMIN C AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS WHAT ARE THE STRUCTURAL COMPONENTS OF YIELD

Keywords: root parsley, parsnip, dill, coriander, gene pool, adaptability, stability, plasticity, homeostatic

Abstract

The aim. Analyze the adaptive potential of linear samples of spicy-aromatic species of vegetable plants according to the criteria for assessing the ecological stability and selection value of genotypes and further select the best of them for ecological selection. Methods are the definition of general and specific adaptability, relative stability, ecological plasticity, selection value of genotype and homeostatic lines. Results. Evaluation of the parameters of adaptability, stability, plasticity, selection value and homeostaticity of spicy-aromatic plant species has already identified the best lines. There are: in parsley root on the length and width of the leaf rosette, root yield, the content of vitamin C in the leaves; in parsnips on the length and yield of roots, the content of vitamin C in the roots; in dill by the length of the leaf rosette, the yield of rosette leaves, the content of vitamin C in the leaves of the rosette; in coriander by the length of the leaf rosette, the yield of rosette leaves, the content in the leaves of the rosette of vitamin C. It has already been established that the most promising for selection were lines that were characterized by a low value of the regression coefficient (bi) on certain quantitative and qualitative characteristics. This effect provides the lines with high environmental plasticity under changes in environmental conditions in the direction of stress. According to the obtained results, this effect was manifested in two lines of root parsley, Nova 1 and Nova 3, on the basis of “leaf rosette length” (bi = -0.44 and bi = -1.91, respectively); in the standard variety Petryk and the Nova 9 parsnip line on the grounds of “root length” and “vitamin C content in root crops” (bi = -2.10 and bi = -5.33, respectively); in the line of fennel Nova 13 on the grounds of "leaf rosette length" and "yield of rosette leaves" (bi = - 0.07 and bi = -0.67, respectively), as well as in the standard variety of fennel Kharkivskyi-85 on the basis of content in the roots of vitamin C ”(bi = -1.0); in the standard variety of coriander Spicy on the grounds of "leaf rosette length" and "rosette leaf yield" (bi = -0.49 and bi = -1.26, respectively). Conclusions. Based on the assessment of spicy-aromatic species of vegetable plants on the parameters of adaptability, stability, plasticity and homeostaticity, 15 new homozygous lines were created. There are: 5 lines of root parsley; 4 lines of parsnip; 4 lines of dill; 2 lines of coriander. The selected lines are a valuable source of breeding material for the creation of varieties and hybrids of F1, adapted to such climatic changes as high fluctuations and a sharp decrease in precipitation over the years of research.

References

Bilenka, O.M., Ivchenko, T.V., Shcherbyna,S.O., Datsenko, S.M. (2017). Parametry adaptyvnosti form tsybuli shalotu za massoyu tsybulyny [Parameters of adaptability of shallot onion shapes by bulb weight]. Interdepartmental thematic scientific collection “Vegetable and melon growing”. Vol. 63, pp. 35–40. [in Ukrainian].

Bilenka, O.M., Shulhina, L.M. (2016). Ekolohichna stiikist selektsiinoho materialu tsybuli ripchastoi [Ecological stability of selection material of onion]. Interdepartmental thematic scientific collection “Vegetable and melon growing”. Vol. 62, pp. 19–23. [in Ukrainian].

Horova, T.K., Shtepa, L.Yu. (2017). Selektsiia na adaptyvnist, urozhainist produktyvnykh oznak petrushky kucheriavoi, pasternaku posivnoho [Breeding for adaptability, yield of productive traits of curly parsley, parsnip]. Interdepartmental thematic scientific collection “Vegetable and melon growing”. Vol. 63, pp. 94–100. [in Ukrainian].

Khangildin, V.V. (1978). Genetika kolichestvennykh priznakov sel'skokhozyaystvennykh rasteniy: Sbornik nauchnykh trudov [Genetics of quantitative traits of agricultural plants: Collection of scientific papers]. Moscow: Nauka, pp. 111–116. [in Russian].

Kilchevsky, A.V., Khotyleva, L.V. (1985b). Metod otsenki adaptivnoy sposobnosti i stabil'nosti genotipov, differentsiruyushchey sposobnosti sredy. Soobshcheniye II. Chislovoy primer i obsuzhdeniye [A method for assessing the adaptive ability and stability of genotypes, the differentiating ability of the environment. Communication II. Numerical example and discussion]. Genetics. Vol. XXI, No. 9, pp. 1491–1498. [in Russian].

Kilchevsky, A.V., Khotyleva, L.V. (1985b). Otsenka adaptivnoy sposobnosti i stabil'nosti sortov i gibridov ovoshchnykh kul'tur [Assessment of the adaptive ability and stability of varieties and hybrids of vegetable crops]. Guidelines for environmental testing of vegetable crops in the open field. Voscow: Nauka, Part 2, pp. 43–53. [in Russian].

Kormosh, S.M. (2019a). Adaptyvnyy potentsial kolektsiynykh zrazkiv pertsyu odnorichnoho dovhoplidnoho (papryky) (Capsicum annum L. convar. longum DC) dlya stvorennya komertsiyno efektyvnykh sortiv [Adaptive potential of collection samples of annual peppers (paprika) (Capsicum annum L. convar. Longum DC) to create commercially effective varieties]. Scientific reports of NULES of UKRAINE. No. 4(80), 13 p. (Ser. “Agronomy”) URL: http://journals.nubip.edu.ua./index.php/Dopovidi/article/view13065-29217 [in Ukrainian].

Kormosh, S.M. (2019b). Otsinka vykhidnoho materialu Levisticum officinalis ta Leonurus guinguelobatus Gilib. za kompleksom oznak adaptyvnosti i produktyvnosti tovarnoyi syrovyny [Evaluation of the source material Levisticum officinalis and Leonurus guinguelobatus Gilib. on a set of signs of adaptability and productivity of commodity raw materials]. Bulletin of Agricultural Science. No. 2, 38–45 pp. [in Ukrainian].

Kravchenko, V.A., Morgun, O.V., Dmitrenko, N.M. (2016). Stvorennya novykh henotypiv pomidora dlya umov klimatu, shcho zminyuyet’sya [Creation of new tomato genotypes for changing climate conditions]. Interdepartmental thematic scientific collection “Vegetable and melon growing”. Vol. 62, pp. 162–168. [in Ukrainian].

Kozachenko, M.R., Vazhenina, O.Ye., Vasko N.I., Naumov O.H. (2013). Adaptyvnist sortiv ta urozhainist stvorenykh na yikh osnovi linii yachmeniu yaroho [Adaptability of varieties and yield of spring barley lines created on their basis]. Taurida Scientific Herald. No 86, pp. 43–49. [in Ukrainian].

Marukhnyak, A.Ya. (2018). Otsenka adaptivnykh osobennostey sortov yarovogo yachmenya [Assessment of the adaptive features of spring barley varieties]. Scientific-methodical journal “Bulletin of the BGSKhA”. No. 1, pp. 67–72. [in Russian].

Metodyka doslidnoii spravy v ovochivnytstvi I bashtanytstvi [Methodology of experimental work in vegetable and melon] / ed. Bondarenko, G.L., Yakovenko, K.I. Kharkiv: Osnova, 2001, 369 p. [in Ukrainian].

Mitenko, I.N., Chaban, L.V. (2016). Henofond shpynata dlya selektsyy na adaptyvnost’ [Spinach gene pool for selection for adaptability]. Interdepartmental thematic scientific collection “Vegetable and melon growing”. Vol. 62, pp. 193–197. [in Russian].

Nevestenko, N.A., Pugacheva, I.G., Dobrodkin, M.M., Kilchevskiy A.V. (2019). Adaptivnaya sposobnost' i ekologicheskaya stabil'nost' gibridov pertsa sladkogo (Capsicum annuum) po priznakam urozhaynosti i kachestva plodov v zashchishchennom grunte [Adaptive ability and ecological stability of sweet pepper (Capsicum annuum) hybrids according to the characteristics of yield and quality of fruits in protected ground]. Collection of scientific papers. National Academy of Sciences of Belarus, RUE “Institute of Vegetable Growing”. Vol. 27, pp. 142–153. [in Russian].

Valekzhanin, V.S. (2012). Ekologicheskaya plastichnost i stabilnost' sortov i liniy yarovoy myagkoy pshenitsy po urozhaynosti i elementam yeyo struktury v usloviyakh Priobskoy lesostepi Altayskogo kraya [Ecological plasticity and stability of varieties and lines of spring soft wheat in terms of yield and elements of its structure in the Priobskaya forest-steppe of Altai Territory: dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences] : dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences. Barnaul: AGAU, 177 p. [in Russian].

Pushkarev, D.V., Shamanin, V.P., Krasnova, Yu.S. (2017). Ekologicheskaya plastichnost' i stabil'nost' sortov yarovoy myagkoy pshenitsy v stepnoy zone Omskoy oblasti [Ecological plasticity and stability of spring soft wheat varieties in the steppe zone of the Omsk region]. Bulletin of Omsk State Agrarian University. No. 4, pp. 55–64. [in Russian].

Rozova, M.A., Ziborov, A.I. (2016). Produktivnost kollektsionnykh obraztsov yarovoy tverdoy pshenitsy v raznoobraznykh pogodnykh situatsiyakh v priobskoy lesostepi Altayskogo kraya [The productivity of collection samples of spring hard wheat in various weather situations in the forest-steppe of the Altai Territory]. Bulletin of the Altai State Agrarian University. No. 5 (139), pp. 9–15. [in Russian].

Sazonova, L.V. (1981). Metodicheskiye ukazaniya VIR. Izucheniye i podderzhaniye kollektsii ovoshchnykh rasteniy (morkov, selderey, petrushka, pasternak, redka, redis) [Methodological guidelines of VIR. Study and maintenance of a collection of vegetable plants (carrots, celery, parsley, parsnips, radishes, radishes)]. Leningrad: VIR, 190 p. [in Russian].

Strizhova, F.M. (2005). Otsenka adaptivnykh svoystv yarovoy pshenitsy s ispolzovaniyem statisticheskikh metodov [Assessment of adaptive properties of spring wheat with the use of statistical methods]. Barnaul: AGAU, 152 p. [in Russian].

Suchasni metody selektsiyi ovochevykh I bashtannykh kultur [Modern methods of selection of sheep and bush crops] / ed. Gorova, T.K., Yakovenko, K.I. Kharkiv: Osnova, 2001, 644 p. [in Ukrainian].

Vashchenko, V.V. (2011). Otsenka lynyy yarovoho yachmenya v selektsyy na adaptyvnost’ [Estimation of spring barley lines in selection for adaptability]. News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. No 2, pp. 57–59. [in Russian].

Vashchenko, V.V., Shevchenko O.O. (2013). Adaptyvnist i stabilnist yachmeniu yaroho za pokaznykamy produktyvnosti [Adaptability and stability of spring barley according to productivity indicators]. News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. No 1, pp. 21–25. [in Ukrainian].

Zhuchenko, A.A. (2001). Adaptivnaya sistema selektsii rasteniy (ekologo-geneticheskiye osnovy) [Adaptive system of plant breeding (ecological and genetic basis)]. Moscow: Agrorus. Vol. 1–2, 1488 p. [in Russian].

Zykin, V. A. (1992). Selektsiya yarovoy pshenitsy na adaptivnost [Breeding of spring wheat for adaptability]: abstracts of the Siberian-Swedish symposium. Novosibirsk, pp. 21–22. [in Russian].

Published
2021-01-12
How to Cite
Samovol, O., Kondratenko, S., Shtepa, L., & Uriupina, L. (2021). ADAPTIVE POTENTIAL THE LINES OF SPICY-AROMATIC SPECIES OF VEGETABLE PLANTS BY CONTENT OF VITAMIN C AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS WHAT ARE THE STRUCTURAL COMPONENTS OF YIELD. Vegetable and Melon Growing, (68), 22-35. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-22-35

Most read articles by the same author(s)