ALLELOPATHIC PROPERTIES OF ASSOCIATED TOMATO PLANTS

  • O. D. Vitanov Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • Yu. D. Zelendin Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • N. V. Chefonova Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • O. V. Melnyk Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • D. V. Ivanin Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
Keywords: vegetable growing, tomato, related crops, allelopathy

Abstract

The aim. To determine the allelopathic properties of concomitant tomato crops under an alternative cultivation system. Methods. Laboratory-field, statistical. Results. Laboratory studies (in Petri dishes) did not reveal a negative effect of seeds of related crops (winter and spring components) on the length of seedlings and germination energy of seeds tomato. On the contrary, water extracts from aboveground phytomass and roots of related crops in general significantly suppress the germination of seeds tomato on the 3rd day from the beginning of germination. Subsequently (on the 7th and 10th day) the degree of depression is reduced. Aqueous extracts from the roots of related crops are less toxic to seeds tomato than extracts from aboveground phytomass. The most toxic for tomato seedlings was an extract from the aboveground phytomass of the tomato itself (Control 2) - germination on the 3rd day is 0 - 3% (on Control 1 - distilled water - 49 - 50%). According to the results of field research, it was found that the yield of tomato fruits was obtained by intensive and organic technologies, 41.45 and 41.15 t/ha, respectively. In general, a positive allelopathic effect was observed when grown as a companion crop for tomato - spring triticale, spring vetch and mixtures thereof –yield of fetus was 42.50 - 42.70 t/ha. In general, winter co-crops and their mixtures were more depressing for tomato plants - the average yield was 36.70 t/ha (89% to control without co-crops) than spring - 41.46 t/ha (101% to control). At the distance of tomato rows from related crops there was a gradual increase in yield from 35.9 t/ha (70 cm from related crops) to 40.2 (140 cm) and 42.9 t/ha (210 cm). Conclusions. In alternative (organic) vegetable growing for the introduction of multicultural agricultural groups, it is proposed to use a strip method of growing crops, which allows mechanization of all technological operations in the conditions of intercropping. According to the developed method, non-vegetable plant species were used as accompanying crops for tomato. Determination of allelopathic properties of related crops, their effect on tomato plants should be carried out by the method of special biological tests.

References

Bondarenko, Н.L., Yakovenko, K.I. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methodology of experimental work in vegetable and melon growing]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian].

Bradow, J.M., Connick, W.J. Jr. (1990). Volatile seed germination inhibitors from plant residues. Journal of Chemical Ecology 16, pp. 645-666. [in English].

Bohovin, A.V. (2009). Bioheotsenotychna rol vzayemovidnosyn zhyvykh orhanizmiv u stanovlenni i funktsionuvanni ekolohichnykh system. [The biogeocenotic role of the relationship of living organisms in the formation and functioning of ecological systems.] Ekolohiia ta noosferolohiia. T. 20. № 1-2, pp. 102–104. [in Ukrainian].

Bukharov, A.F., Baleyev, D.N., Bukharova, A.R. (2011). Otsenka adaptivnosti i stabilnost proyavleniya allelopaticheskoy aktivnosti ekstraktov iz semyan ovoshchnykh seldereynykh kulur. [Assessment of adaptability and stability of the manifestation of allelopathic activity of extracts from seeds of vegetable celery crops.] Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. № 3 (77), pp. 36–39. [in Russian].

Cheng, F., Cheng, Z. (2015). Research Progress on the use of Plant Allelopathy in Agriculture and the Physiological and Ecological Mechanisms of Allelopathy. Frontiers in Plant Science 6(01020). 17 November. P 1. doi: 10.3389/fpls.2015.01020. [in English].

DSTU 4138-2002. Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti. Chynnyi vid 2004-01-01. [DSTU 4138-2002 (2003). Seeds of agricultural crops. Methods for determining quality. [Valid from 2004-01-01]. Kyiv. [in Ukrainian].

Jacob, J., Shirmila, J., Sarada, S., Anu S. (2019). Role of Allelopathy in vegetables crops production. Allelopathy Journal 25 (2), pp. 275–312. [in English].

Hnatyuk, N.O. (2003). Otsinka alelopatychnykh vlastyvostey nasinnya deyakykh vydiv aromatychnykh roslyn. [Evaluation of allelopathic seed properties of some aromatic plant species] Introduktsiia roslyn. No. 4, pp. 109–113. [in Ukrainian].

Holovko, Ye.A., Bilyanovskaya, T.M., Vorobey, I.I. at al. (1999). Allelopatiya kulturnykh rasteniy. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy. [Allelopathy of cultivated plants. Physiology and biochemistry of cultivated plants]. T. 31. No 2, pp. 103-110. [in Russian].

Holovko, Ye.A., Puzik, V.K. (2003). Allelopatiya i dizayn landshaftnykh kompozytsiy. [Allelopathy and the design of landscape compositions]. Introduktsiia roslyn: zbirnyk naukovykh prats. № 1-2, pp. 149–157. [in Russian].

Horobets, S.A., Pavlyuchenko, N.A., Blyum, A.A. (2001). Rastitelnyye ostatki kak faktor allelopaticheskogo pochvoutomleniya. [Plant residues as a factor in allelopathic soil fatigue]. Introduktsiia roslyn : zbirnyk naukovykh prats. № 1-2, pp. 79–84. [in Russian].

Hrodzinskiy, O.M. (1973). Osnovy khimichnoyi vzayemodii roslyn. [Fundamentals of chemical interaction of plants] Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Grodzinskiy, A.M. (1965). Allelopatiya v zhizni rasteniy i ikh soobshchestv. [Allelopathy in the life of plants and their communities.] Kyiv: Naukova dumka. [in Russian].

Grodzinskiy, A.M., Bogdan G.P., Golovko E.A. i dr. (1979). Allelopaticheskoye pochvoutomleniye. [Allelopathic soil fatigue.] Kyiv: Naukova dumka. [in Russian].

Kadioglu, I., Yanar, Y. 2004. Allelopathic effects of plant extracts against seed germination of some weeds. Asian. Journal of Plant Sciences 3, pp. 472–475. [in English].

Kosolap, N.P. (2008). Allelopatiya – prichina mnogikh posledstviy [Allelopathy - the cause of many consequences] Zerno sbornik nauchnykh trudov. No. 9, pp. 46-51. [in Russian]

Mohylna O.M., Muravyov V.O., Rud V.P., Terokhina L.A. (2017). Rozvytok orhanichnoho vyrobnytstva ovochiv. [Development of organic vegetable production] Ovochivnytstvo I bashtannytstvo, Kharkiv. VP «Pleyada», V. 63, pp. 7 – 16. [in Ukrainian].

Mohylna, O.M., Muravyov, V.O., Rud, V.P., Horova, T. K, Zelendin, Yu. D. (2017). Kontseptsiya orhanichnoho vyrobnytstva ovochevoyi produktsiyi v Ukrayini do 2020 roku (proekt). [The concept of organic production of vegetable products in Ukraine util 2020 (project)]. Kharkiv: IOB NAAN. [in Ukrainian].

Mushtaq, W., Siddiqui, M.B. (2018). Allelopathy in Solanaceae plants. Journal of Plant Protection Research 58(1), pp. 1–7. [in English].

Prizhukov, F.В. (1995). Agroekologicheskiye osnovy interkroppinga (polikultury) [Agrienvironmental bases of intercropping (polycultures)]. Zemledeliye. №2, 1995, pp. 44–45. [in Russian].

Prinsloo, G., Du Plooy C.P. (2018). The allelopathic effects of Amaranthus on seed germination, growth and development of vegetables. An International Journal for Sustainable Production Systems. Volume 3. Issue 4, pp. 268–279. [in English].

Prystupa, I.V., Shlyakhova, V.V. (2011). Оtsinka alelopatychnykh vlastyvostey odnorichnykh kvitkovo-dekoratyvnykh roslyn pry yikh spilnomu vyroschuvanni. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu № 1, pp. 10-15. [in Ukrainian].

Simagina, N.O. (2006). Allelopaticheskiye svoystva glikogalofita Artemisia santonica L. [Allelopathic properties of glycogalophyte Artemisia santonica L] uch. Zap. Tavricheskogo nac. universitetata im. V.I. Vernadskogo. Ser. Biologiya i himiya. T. 19. No. 4, pp. 177–185. [in Russian].

Sposib vyroschuvannia prosapnykh kultur pat. 25113 Ukraina [Method of cultivation of cultivated crops pat. 25113 Ukraine]. No. 200703150. zaiavl. 26.03.2007 opubl. 25.07.2007 Bul. No 11. [in Ukrainian].

Sposib vyroschuvannia prosapnykh kultur pat. 135490 Ukraina [Method of cultivation of cultivated crops: pat. 135490 Ukraine]. No. 201810393; zaiavl. 10.22.2018; opubl 10.07.2019. Bul. No. 13. [in Ukrainian].

Valcheva, E., Popov, V., Marinov-Serafimov, P., Golubinova, I., Nikolov, B., Velcheva, I., Petrova, S. (2019). A Case Study of Allelopathic Effect of Parsley, Dill, Onion and Carrots on the Germination and Initial Development of Tomato Plants. ECOLOGIA BALKANICA Vol. 11. Issue 1. June, pp. 167–177. [in English].

Vitanov, O.D. (1999). Alelopatychni vzayemodii ovochevykh ta gruntovkryvnykh roslyn. [Allelopathic interactions of vegetable and soil-cover plants.] Visnyk Kharkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu (ser. «Roslynnytstvo, selektsiia i nasinnytstvo, ovochivnytstvo»). Kharkiv No, pp. 206–211. [in Ukrainian].

Vitanov, A.D. (2007). Metody organicheskogo zemledeliya v ovoschevodstve – innovatsionnyy produkt. [Organic farming methods in vegetable growing – innovative product]. Ovochívnytstvo í bashtannytstvo № 53, pp. 386–391. [in Russian].

Vitanov, O.D., Honcharenko, V. Yu., Zelendin, Yu. D., Chefonova, N.V., Ivanin, D.V., Uriupina, L.M. (2019). Adaptyvna systema vyroschuvannia ovochiv. [Adaptive systems of growing vegetables]. Ovochivnytstvo í bashtannytstvo № 65, pp. 32–38. [in Ukrainian].

Yurchak, L.D. (2005). Alelopatiya v ahrobiotsenozakh aromatychnykh roslyn. [Allelopathy in agrobiocenoses of aromatic plants]. Kyiv: [b.v.]. [in Ukrainian].

Yurchak, L.D. (2005). Alelopatiya v ahrobiotsenozakh aromatychnykh roslyn. [Allelopathy in agrobiocenoses of aromatic plants.] Kyiv: Fitosotsiotsentr. [in Ukrainian].

Published
2020-07-30
How to Cite
Vitanov, O., Zelendin, Y., Chefonova, N., Melnyk, O., & Ivanin, D. (2020). ALLELOPATHIC PROPERTIES OF ASSOCIATED TOMATO PLANTS. Vegetable and Melon Growing, (67), 39-50. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-39-50

Most read articles by the same author(s)