SPECIFICS OF CHEMICAL COMPOSITION OF SAMPLES OF ONIONS SHALOT OF HYBRID ORIGIN

  • O. M. Bilenka Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • S. V. Shcherbyna Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • S. M. Datsenko Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • I. M. Hordiienko Kharkiv National Agrarian University nd. a V.V. Dokuchaev
Keywords: shallots, chemical composition, dry matter, total sugar, yield, nutritional value, safety

Abstract

The aim. Evaluate the chemical composition of bulbs of new forms of shallots and identify forms with high stable parameters of nutrient content. Methods. Field, laboratory, calculation and analytical. The obtained experimental data were processed by the method of analysis of variance according to B.A. Dospekhov. The degree of variability of the characteristics of shallots was determined by the coefficient of variation, homeostatic (НOM) - by V.V. Khanhildin. The study included 20 forms of shallots of hybrid origin. The standard variety is Lira. Results. The results of evaluation of 20 forms of shallots of hybrid origin in terms of nutrient content in bulbs have already been presented. Has already been isolated the sample of D-47, which maintained stable high parameters of dry matter content in the bulbs – 22.05 % (HOM=10.97), total sugar – 16.59 % (HOM=2.15), sucrose – 15.12 % (HOM=2.30) and vitamin C – 6.24 mg/100 g (HOM=0.32). The sample D-81 is dry matter content – 19.85 % (HOM=6.05), total sugar – 13.88 % (HOM=4.25), sucrose – 11.81 % (HOM=1.57) and vitamin C – 6.00 mg/100 g (HOM=0.56). Already selected 2 samples (D-106, D-50), which significantly exceeded the standard for dry matter content, respectively (22.00 and 22.41 %), total sugar (14.61 and 14.05 %), sucrose (12.65 and 11.73 %), marked by the stability of the accumulation of these substances over the years (V = 3.67 and 9.12 %) and high homeostatic (HOM=1.54 and 6.52). It was found that the genotypic variability of the samples in terms of dry matter and total sugar was insignificant, respectively (V = 8.40 % and V = 9.04 %), content of sucrose and vitamin C – medium (V = 13.82 %) and monosaccharides - significant (V = 20.75 %). The most dependent on the changing growing conditions in the studied samples is the accumulation of monosaccharides (V = 2.94...49.6 %) and vitamin C (2.69...29.50 %), less dependent - the accumulation of total sugar (V = 1.00...15.08 %) and dry matter (V = 0.91...17.77 %). Conclusions. Thus, studies to determine the content of nutrients in the bulbs of samples of shallots of hybrid origin have identified promising forms for use in breeding programs. Samples D-47 and D-81 (dry matter, total sugar, sucrose and ascorbic acid) and samples D-106 and D-50 (dry matter, total sugar and sucrose) were selected for stability, homeostatic and nutritional value.

References

Aklilu Shimeles. (2014). The performance of true seed shallot lines under different environments of Ethiopia. Journal of Agricultural Sciences. V. 59, №. 2, рр. 129-139 [in English].

Bilenka, O. M. (2009). Vykhidnyy material dlya stvorennya sortiv tsybuli ripchastoyi i tsybuli shalotu, adaptovanykh do umov Lisostepu Ukrayiny [Initial Material for Creation Varietiesof Bulb Onion and Shallot Adapted the Forest-Steppe Conditions of Ukraine.]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. Stupenya kand.. s.-h. nauk: 06.01.05. «Selektsiya roslyn» / O. M. Bilenka. Kharkiv [in Ukrainian].

Bilenka, O.M. (2013). Minlyvist khimichnoho skladu tsybuli shalot v umovakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny. [The changeability of chemical composition of bow shallot in the conditions of leftbank Forest-steppe of Ukraine]. Ovochivnytstvo і bashtannytstvo : mizhvidomchyy tem. nauk. zb. Kharkiv. V. 59, рр. 23-28 [in Ukrainian].

Bilenka, O.M. (2018). Otsinka kolektsiynykh zrazkiv tsybuli shalot u selektsiyi na vrozhaynist. [Asessment of shallot collection accessions in briding for yield capacity]. Henetychni resursy roslyn. Kharkiv. V. 23, рр. 58-66 [in Ukrainian].

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevoho opyta. [Methods of research work] Moscow: Ahropromyzdat [in Russian].

Ershov, Y. Y., Ahafonov A. F. (1975). Sorta i sortovye populyatsyy luka-shalota dlya selektsyonnykh tseley. [Shallot varieties and varietal populations for breedingpurposes]. Tr. po selektsyy y semenovodstvu ovoshchnykh kultur. Moscow: VNIISSOK. T. 3, pp. 30-36 [in Russian].

Feldman, A., Husar Z.D. (1973). Biologicheskaia kharakteristika sortov yuzhnoukrainskogo luka. [Biological characteristics of the varieties of South Ukrainian onion]. Konservnaia y ovoshchesushylnaia promыshlennost. № 4, p. 19 [in Russian].

Grinberg, Ye. G., Vanina, L. A. Zharkova, S. V.,et al. (2009). Nauchnyye osnovy introduktsii, selektsii i agrotekhniki luka shalota v Zapadnoy Sibiri: Monografiya. [Scientific bases of introduction, selection and field management of shallot in Western Siberia]. Novosibirsk: Rossel'khozakademiya. Sib. Otdniye [in Russian].

Horova, T.K., Yakovenko K.I. (2001). Suchasni metody selektsiyi ovochevykh i bashtannykh kultur. [Modern methods of selection of vegetable and melon cultures]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kazakova, A. A. (1978). Luk. [Onion]. Leningrad: Kolos [in Russian].

Kokareva, V. (1991). Aristokraticheskiy shalot. [Aristocratic shallot]. Priusadebnoye khazyaystvo. № 5, p.28. [in Russian].

Kovalenko, Ye. (2005). Luk shalot pod stat' repchatomu. [Shallot to mach onion]. Ogorodnik. № 7. p. 10. [in Ukrainian].

Kovalenko, Ye. M. (2010). Vykhidnyy material tsybuli shalot pry selektsiyi sortiv riznoho napryamu vykorystannya v umovakh pivnichnoho stepu Ukrayiny [Starting material of shallot in the breeding of varieties for different purposes in the northern steppe of Ukraine]: avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk: 06.01.05. Kharkiv [in Ukrainian].

Korniyenko, S. I., Bilenka, O. M. Chernyshenko, T.V., Kovalenko, Ye.M. (2013). Metodychni pidkhody do selektsiynoho protsesu ta nasinnytstva tsybuli shalot. [Methodical approaches to shallot breeding and seed production]. Kharkiv: TOV «VP «Pleyada» [in Ukrainian].

Kotlinska, T. (1995). Variability of some features in shallot landrances. (A.cepa var. aggregatum). Repport of a Working Group on Allium (Rome, fifth meeting 25-27 May. Rome. International Plant Genetic Resources Institute, p. 73 [in English].

Metodicheskie ukazaniya po selektsii lukovykh kultur. [Guidelines for the selection of the onion crop]. (1989). Moscow: VNIISSOK [in Russian].

Noor Farid. (2012). Analysis of combining ability, heterosis effect and heritability estimate of yield-related characters in shallot (Allium cepa var. ascalonicum Baker) [in English].

Poldma, P., Merivee, A., Jarvsoo, T. (2006). Inelvence of bulb size on the yield and quality of forced shallot (Allium cepa L., Aggregatum group) // Vegetable Crops Research Bulletin. V. 64, pp. 117-122 [in English].

Pylypenko, V. O. (1982). Sortopolipshennia i selektsiia tsybuli v Krymu. [Variety improvement and selection of onion in the Crimea]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. Kyiv: Urozhai. V. 27, pp. 27–30. [in Ukrainian].

Shyrokyy unyfytsyrovannyy klassyfykator SEV i Mezhdunarodnyy klassyfykator SEV luka repchatoho. (1980). Olomounts [in Russian].

Tkachenko, F. A. (1958).Otbor luka na soderzhanye sukhykh veshchestv. [Selection of onions for dry matter content]. Biul. nauch.-tekhn. ynform. Ukraynskoho nauchno-yssledovatelskoho ynstytuta ovoshchevodstva y kartofelia. № 4, p. 22 [in Russian].

Tkachenko, F. A. (1962). Selektsiia ovochevykh i bashtannykh kultur na Ukraini. [Selection of vegetable and melon crops in Ukraine]. Visnyk silskohospodarskoi nauky. Kyiv.: Derzhavne vydavnytstvo silskohospodarskoi literatury Ukrainskoi RSR. № 8, p. 67 [in Ukrainian].

Tkachenko, F. A. (1969). Lezhkost luka repchatoho raznykh sortov. [Storability of the onion of different varieties]. Konservnaia y ovoshchesushylnaia promыshlennost. № 12, p. 23 [in Russian].

Tymchuk, V. M., Tymchuk S. M. (1996). Minlyvist osnovnykh biokhimichnykh oznak tsybuli ripchastoi ta yii vykorystannia v selektsii. [Variability of the main biochemical characteristics of onion and using it in the breeding]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo: mizhvidomchyi tem. nauk. zb. Kyiv: Urozhai. V. 41, pp. 102-108 [in Ukrainian].

Published
2020-07-27
How to Cite
Bilenka, O., Shcherbyna, S., Datsenko, S., & Hordiienko, I. (2020). SPECIFICS OF CHEMICAL COMPOSITION OF SAMPLES OF ONIONS SHALOT OF HYBRID ORIGIN. Vegetable and Melon Growing, (67), 13-22. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-13-22