MODERN METHOD OF PROPAGANATION OF CHICORY SALAD

  • O. I. Ulianych Uman National University of Horticulture
  • S. V. Shchetina Uman National University of Horticulture
  • G. Y. Slobodyanyk Uman National University of Horticulture
  • O. D. Lukyanets Uman National University of Horticulture
  • L. I. Voivoda Uman National University of Horticulture
  • O. V. Kukhnyuk Uman National University of Horticulture
Keywords: chicory salad, endive, escariol, in vitro, explants sterilization, microclоne, clonal reproduction

Abstract

The aim of the research. The article outlines materials for studying the peculiarities of propaganation of chicory salad edivy and escariols in vitro. Methods. The study of the peculiarities of propaganation of chicory of salad edivy and eskariols in vitro was conducted in the lab microclonal reproduction of the National Dendropark "Sofiivka" of the NAS. In the conducted researches it was envisaged to select the source plant material (seed) for introduction of in vitro; sterilization of the plant material and introduced into the culture of in vitro; picked up nutritional media with the addition of growth regulators; hemogenesis and seedlings of secondary explants; rhizogenesis of explants; adaptation of regenerators to ex vitro conditions. Results. The conducted researches have established, that method of microclonal propaganation in vitro was one of the perspective parts of technology of cultivation of chicory salad edivy and eskariols. As a result of studies, it was found that the most effective (85.2%) was 1-minute sterilization of explants with mercuric dichloride solution (HgCl2). For the use of silver nitrate sterility was 63.4%, and for treatment with sodium mercury -58.2%. Increasing the exposure of sterilization reduced the yield of sterile seeds due to damage to the seed bud. The best indicators - 65.4 - 72.8% were obtained for the propagation of explants in medium MS 3 with a concentration of 0.5 mg/L BAP and 0.1 mg/L NAA. For induction of rhizogenesis, the MS 2 nutrient medium with a concentration of 0.5 mg/l IBA was found to be most effective. The reproduction coefficient for the studied varieties of chicory salad was 12.1 - 20.4. They proved that there were no significant differences in the hemogenesis in chicory varieties of salad edible and escario. It was established that the largest number of rooted microcloons (88.7%) was obtained using modified medium of MS 2 with addition at a concentration of 0.5 mg/l IBA, where the number of formed roots was 8.1 pp. Increasing the concentration to 1.0 mg/l led to a decrease in rhizogenesis. For complex use in the medium of IAA and NAA in different concentrations, there was a decrease in the number of rooted explants. Conclusions. Studies of the adaptation conditions of the rooted regeneration plants found that the effective methods were the adaptation of the test plants using the Eco-plus substrate universal. Resiliency of plants-regenerators was 81.8 – 88.9 %.

References

Anastasov, A.A. (1993). Biotehnologiya v rastenievodstve [Biotechnology in Plant Production]. Novosibirsk: ICIG SO RAN, 240 p. [in Russian].

Bannikova, M.A., Golovko, A.Ye., Hvedynych, O.A., Kuchuk, N.V. (1995). Regeneratsiya rasteniy sakhar oy svekly (Beta vulgaris L.) v kulture in vitro. Gistologicheskoe izuchenie protsessov regeneratsii. Tsitologiya i genetika [Regeneration of sugar beet plants (Beta vulgaris L.) in culture in vitro. Histological study of regeneration processes. Cytology and Genetics.] T. 29, № 6, pp. 14–22. [in Russian].

Butenko, R.G. (1986). Kultura kletok rasteniy i bіotehnologіya [Culture of plantcellsandbiotechnology]. Moskow: Nauka, 280 p. [in Russian].

Gubanova, N.Ya., Dubrovnaya, O.V., Chugunkova, T. V. (2000). Otbor i sravnitelnyy analiz ustoychivykh k solevomu stressu kallusnykh kultur korm ovoy svekly, poluchennykh iz eksplantov razlichnoy ploidnosti. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy. [Selection and comparative analysis of salt-tolerant callus cultures of fodder beet derived from explants of various ploidy. Physiology and biochemistry of cultivated plants.]. T. 32, № 5, pp. 362–368. [in Russian].

Jacq B., Tetu T., Sangwan R. S. Plant regenerated frominsugarbeet (Beta vulgaris L.) hypocotyls culture in vitro and flowcytometricnuclear DNA analysisofregenerants. PlantCellRep. 1992. № 11, pp. 329–333. [in English].

Kalinin, F.L., Kushnir, G.P., Sarn askaya, V.V. (1992). Tekhnologiya mikroklonalnogo razmnozheniya rasteniy. [Microclone propagation technology of plants]. Kyiv: Scientific Opinion, 154 p. [in Russian].

Kalinin, F.A., Sarnaskaya, V.V., Polishhuk, V.E. (1980). Metody kultury tkaney v fiziologii i biokhimii rasteniy. [Methods of tissue culture in physiology and biochemistry of plants]. Kyiv: Science. thought, 488 p. [in Russian].

Kitaeva, M.І. Bіotehnologіi v dopomohu horodnyku. [Biotechnologytohelpgardener]. www.divogorod.narod.ru/biotexnologii-v

Kunah, V.A. (1998). Genomnaya izmenchivost somaticheskikh kletok rasteniy. [Genomic variability of plant somatic cells]. T. 14, № 4, pp. 298–317. [in Russian].

Kunah, V.A. (2005). Bіotehnologіia lіkarskikh roslyn. Henetychnі ta fіzіoloho-bіokhіmіchnі osnovy. [Biotechnology of Medicinal Plants. Genetic and physiological and biochemical bases]. Kyiv: Logos, 730 p. [in Ukrainian].

Melnichuk, M.D., Novak, T.V., Kunah, V.A. (2003). Bіotekhnologіia roslyn [Biotechnology of plants]. Kyiv: Polygraph Consulting, 520 p. [in Ukrainian].

Polіshhuk V. V., Riabovol L. O, Chuchmіi І. P. (2000). Kalyusotvіrn a і regeneratsiina zdatnіst sortіv, hіbridіv ta іnbrednykh lіnіi kukurudzy. [Calusobedo and regenerative ability of varieties, hybrids and corn inbred lines]. Zb sciences Umanskaya DAA. Kyiv: Knowledge of Ukraine. Vol. 52, pp. 36–39. [in Ukrainian].

Riabovol L. O. (2007) Metody otrymannia kaliusnoi tkanyny Cichoriumintybus L. v kulturі in vitro. [Methods of obtaining Cichoriumintybus L. Callustissue in culture in vitro]. Zbsciences Ave. Institute of Sugarbeet UAAS. Issue 9, pp. 108–113. [in Ukrainian].

Svirshchevskaya, A.M., Bormotov, V.E. (1994). Kultura tkaney sakharnoy svekly. [Culture of sugarbeettissues]. Minsk: Vysheyshshaya shkola, 141 p. [in Russian].

Published
2019-07-31
How to Cite
Ulianych, O., Shchetina, S., Slobodyanyk, G., Lukyanets, O., Voivoda, L., & Kukhnyuk, O. (2019). MODERN METHOD OF PROPAGANATION OF CHICORY SALAD. Vegetable and Melon Growing, (65), 58-65. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-65-58-65