RESULTS OF THE USE OF NEW PARENTAL LINES OF THE WATERMELON (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI) IN THE HIGHHETEROSIS CREATION OF COMPETITIVE HYBRID COMPOUNDS OF THE FIRST GENERATION

Keywords: watermelon, line, monoecoius, combining ability, hybrid, marker signs, yield, heterosis, degree of dominance

Abstract

The aim of the research. To allocate new effective parent forms with high combining ability and a number of valuable economic features, to involve them in the selection process for the creation of new hybrid combinations F1, to determine the level of manifestation of heterosis and to allocate better heterozygous combinations for economic and valuable features. Methods. Methods of synthetic selection with the use of individual and mass selection at all stages of the selection process, hybridization, according to the methodological approaches for the selection of heterozosis hybrids of watermelon; field evaluation; settlement and analytical. Results. The results of creation of new maternity and parentity lines of watermelon ware highlighted. The evaluation was carry and their characteristics ware described based on valuable economic characteristics. Their combinative ability is determined. Maternal 24 and parent 25 lines with a positive general combined ability based on "yield" (gi = 0,18 – 22,51; gj = 0,09 – 47,08) and based on "merchantability" (gi = 0,06 – 23,11; gj = 0,03 – 57,13). The new first-generation hybrid combinations have been created ‑ 63. Allocated 30 were that significantly exceeded the standard for yield (42,7–69,3 t/ha, exceeding respectively 39 to 104 %), as well as high marketability indicators (79 – 100 %), disease resistance (7 – 9) and the quality of the fruits. The degree of dominance and the heterosis effect of new generation hybrid combinations are determined. Combinations of 14 hybrid with a stable high level of heterosis based on valuable economic features were distinguished (X = 95,5 – 148 % based on "yields"; X = 97,5 – 105,5 % based on "merchantability"). Conclusions. The new lines have undeniable advantages for the creation of new heterozygous watermelon hybrids that will meet the requirements of the market: high yielding, early middle and medium-high with high quality fruits, resistant to biotic environmental factors. Monotony of maternal lines and the presence of markers in maternal and parental components will facilitate the reception of hybrid seeds and increase its hybridity. There were synthesized 63 new hybrid combinations of the first generation of 30, of them, isolated by a set of valuable economic features, 14 - by the level of manifestation of heterozygosity. Consequently, the feasibility of using new lines for heterozygous selection of watermelon has been prove.

References

Baybakova, N. G, Verbitskaya, L. N., Verbil-skaya, O. G. (2015). Geterozisnaya selektsiya ar-buza –perspektiva razvitiya otrasli bakhchevodst-a. [Heterotic watermelon selection – the develop-ment perspective of the branch of melon growing]. Sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdu-narodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi, posvyiashchennoy 85-letiyu VNII ovoshchevodstva «Nauchnoe obespechenie otrasli ovoshchevodstva Rossii v sovremennykh usloviyakh». Moskva: FGBNU VNIIO. S. 96–99. [in Russian].

Bocharnikov, A. N. (2014). Funktsionalnaya muzhskaya sterilnost і ispolzovanie .yeye v se-lektsii ovoshchnykh і bakhchevykh kultur. [Func-tional male sterility and its use in the selection of vegetables and melons]. Ovoshchi Rossii. № 1(22). S. 8–11. [in Russian].

Bocharnikov, A. N. (2015).Selektsiya і vne-drenie otechestvennykh gibridov Fl kak osnova resheniya problem importozameshcheniya. [Selec-tion and introduction of domestic Fl hybrids as the basis for solving the problems of import substitu-tion]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal «Koncept». T. 13. S. 1746–1750. Rezhim dostupa: URL: http://ekoncept. ru/2015/85350.htm. [in Rus-sian].

Bondarenko, G. L., Yakovenko, K. I. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoyi spravy v ovochivnyt-stvi і bashtannytstvi. [Methodology of experimen-tal work in vegetable and melon]. Kharkiv: Os-nova. 369 s. [in Ukrainian].

Brar, Y, Sukhija, B. (1977). Hybrid vigour in in-ter varietal crosses in watermelon (Citrulus lantus (Thunb)). Indian J. Hortic. P. 34,3 : 277–283.

Derzhavnyi reyestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukrayini na 2018 r. (vytiah stanom na 09.10.2018 г.). (2018). [State register of plant varieties, suitable for distribution in Ukraine in 2018 (extracted as of 10.09.2018)]. [Elektronnyi resurs] / Ministerstvo ahrarnoii polityky ta prodo-volstva Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://minagro.gov.ua/svstem/flles/09.10.2018.pdf. [in Ukrainian].

Didenko, V. P., Brytik, O. A. (2002). Stvoren-nya heterozysnykh hibrydnykh populyatsii Fl ka-vuna z vykorystannyam materynskykh linii mono-etsiinoho typu: Metodychni vkazivky [Creation of heterozyhous hybrid populations of Fl watermelon with the use of parent lines of monotonic type]. Kherson. 11 s. [in Ukrainian].

Dremlyuk, G. K. (1992). Priyemy analiza kom-binatsionnoy sposobnosti. [Combination ability analysis techniques]. Moskva. 143 s. [in Russian].

Fursa, Т., Shcheglov, S. (1975). Otsenka kom-binatsionnoy sposobnosti sortov arbuza. [Evalua-tion of the combining ability of watermelon varie-ties]. Tr. po prikladnoy hot. gen. і selektsii. T. 55. Vyp. 2. S. 199–208. [in Russian].

Gallais, A. (1988). Heterosis: it's genetic basis and it's utilisation in plant breeding. Euphytica. Vol. 39. № 2. P. 95–104.

Gorova, Т. К., Yakovenko, K. I. (Eds) (2001). Suchasni metody selektsii ovochevykh і bash-tannykh kultur. [Modern methods of selection of vegetable and melon cultures]. Kharkiv: Osnova. 432 s. [in Ukrainian].

Guzhov, Yu. L. (1969). Geterozis і urozhay. [Heterosis and harvest]. Moskva. 219 s. [in Rus-sian].

Koleboshina, T. G., Bykovskiy, Yu. A., Variv-da, E. A. (2018). Otsenka kombinatsionnoy spo-sobnosti ottsovskikh liniy arbuza dlya ikh ispol-zovaniya v gibridnoy selektsii. [Assessment of the combining ability of paternal watermelon lines for their use in hybrid breeding]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kom-pleksa: nauka і vysshyeye professionalnoe obra-zovanie. № 1 (49). S. 30–36. [in Russian].

Koleboshina, T. G., Egorova, G. S., Varivoda, E. A., Shaposhnikov, D. S. (2017). Znachenie se-lektsii bakhchevykh kultur v razvitii otrasli bakhchevodstva. [The value of selection of melon crops in the development of the branch of melon growing]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniver-sitetskogo kompleksa: nauka і vysshyeye profes-sionalnoe obrazovanie. № 1 (45). S. 1–8. [in Rus-sian].

Korniyenko, S. I., Sergiyenko, O. V., Krutko, R. V. (2016). Metodychni pidkhody doboru ta stvorennya vykhidnoho materialu kavuna u het-erozysnii selektsii: Monohrafiya. [Methodical ap-proaches of selection and creation of source mate-rial of watermelon in heterosexual selection: Monograph]. Kharkiv. 106 s. [in Ukrainian].

Litun, P. P., Proskurnin, N. V. (1992). Ge-netyka kolichestvennykh priznakov. Geneticheskye skresh–chivaniya і geneticheskiy analiz: Ucheb-noye posobie. [The genetics of quantitative traits. Genetic crossbreeding and genetic analysis: Text-book]. Kyiv: UMK. 100 s. [in Russian].

Lymar, A. O., Snihovyi, V. S., Kashcheyev, O. Ya. ta in. (2001). Metodyka selektsiinoho protsesu ta prove–dennya polovykh doslidiv z bashtannymy kulturamy: Metodychni rekomendatsii. [Method of selection process and conductinh field experiments with melon cultures: Methodical recommenda-tions]. Kyiv: Ahrarna nauka. 132 s. [in Ukrainian].

Orlyuk, A. P., Didenko, V. P. (2009). Teore-tychni і praktychni aspekty selektsii bashtannykh kultur. Kherson: Atlant. [Theoretical and practical aspects of the selection of melon cultures]. S. 236–240. [in Ukrainian].

Pivovarov, V. F. Timin, N. I., Kan, L. Yu. (2012). Nauchnoe nasledie N.I. Vavilova v se-lektsionno-geneticheskikh issledovaniyakh ovoshchnykh kultur vo VNII selektsii і semeno-vodstva ovoshchnykh kultur. [Scientific heritage N.I. Vavilova in breeding and genetic studies of vegetable crops in the All-Russian Scientific-Research Institute of Vegetable Selection and Seed-Growing]. Vavilovskiy zhurnal genetiki і se-lektsii. T. 16. № 3. S. 683–690. [in Russian].

Sergiyenko, O. V. (2015). Proiav heterozysu u hibrydiv Fl kavuna za kilkisnymy oznakamy. [The manifestation of heterosis in Fl hybrids of water-melon quantitative traits]. Ovochivnynstvo і bash-tannytstvo. Kharkiv. Vyp. 61. S. 251–256. [in Ukrainian].

Sergiyenko, O.V. (2016). Dzherela markernykh oznak ta vykhidni formy dlya heterozysnoyi se-lektsii kavuna. [Sources of marker characters and output forms for heterozyhous watermelon selec-tion]. Materialy vseukr. Nauk.-pr. konf. do 80-richchya vid dnya zasnuvannya DDSIOB NAAN 21 lystopada 2016 r. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD». S. 59–61. [in Ukrainian].

Sergiyenko, O. V., Loboda, O.M. (2008). Proyav heterozysu za hospodarsko tsinnymy ozna-kamy u hibrydiv pershoho pokolinnya kavuna. [Manifestation of heterosis on economically valu-able features in the hybrids of the first generation of watermelon]. [Elektronnyi resurs]: «Naukovi dopovidi NAU» 2008–1(9) http // www. nbuv. gov. ua/c-Journals / nd / 2008-1 /08 sovtfp. rdf. [in Ukrainian].

Sergiyenko, O. V. (2007). Kombinatsiina zdat-nist batkivskykh form hibrydiv Fl kavuna. [Com-bination ability of parent forms of hybrids Fl wa-termelon]. Visnyk Kharkivskoho ahrarnoho univer-sytetu. Ser. "Roslynnytstvo, selektsiya іnasinnyt-stvo, ovochivnyytstvo". Kharkiv: KhNAU. № 5. S. 71–80. [in Ukrainian].

Sergiyenko, O. V. (2014). Vykhidnyi material kavuna monoetsiinoho typu. [Output material of watermelon mono-type]. Mizhnarodna naukova konferentsiia «Stvorennya henofondu ovochevykh і bashtannykh kultur z vysokym adaptyvnym potent-sialom ta vyrobnytstvo ekolohichno chystoii pro-dukcii» 29 serpnya 2014 r. Dnipropetrovsk. S. 56–58. [in Ukrainian].

Sergiyenko, O. V. (2017). Kombinatsiina zdat-nist linii kavuna dlya heterozysnoii selektsii. [Combination ability of watermelon lines for het-erozygous selection]. Materialy mizhn. nauk.–pr. konf. "Naukovi osnovy stvorennya innovatsiinoho produktu и roslynnytstvi." Merefa. S. 116–118. [in Ukrainian].

Sokolov, S. D. (1991). Selektsiya liniy arbuza s muzhskoy sterilnostyu. [Selection of watermelon lines with male'sterility]. Problemy oroshaemogo ovoshchevodstva і bakhchevodstva. Astrakhan. S. 93–99. [in Russian].

Sokolov, S. D. (1992). Selektsiya liniy arbuza s muzhskoy sterilnostyu і poluchenie na ikh osnove geterozisnykh gibridov Fl: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata selsko-hozyaystvennykh nauk. [Selection of watermelon lines with male sterility and obtaining on the basis of heterotic Fl hybrids: dissertation author's ab-stract for the degree of candidate of agricultural sciences]. Moskva. 24 s. [in Russian].

Skhema selektsiinoho protsesu: metodychni vkazivky. (2006). [Selection of the process: me-thodical presentation]. Hola Prystan. 19 s. [in Ukrainian].

Sych, Z. D. (1997). Tekhnolohiya stvorennya vysokoproduktyvnykh sortiv ta hibrydiv kavuna stolovoho / Citrullus lanatus Var/ vulgaris (Scrad.) Fursa / [Technology of creating high-quality varie-ties and hybrids of watermelon dining / Citrullus lanatus Var/ vulgaris (Scrad.) Fursa /]. avtoref. dys. d.-ra s.-h. nauk: Natsionalnyi ahrarnyi universytet. Kyiv. 69 s. [in Ukrainian].

Varivoda, O. P., Leunov, V. I., Varivoda, E. A. (2016). Ispolzovanie nasledstvennoy izmenChi-vosti v sozdanii novykh konkurentosposobnykh sortov і gibridov arbuza dlya tovarnogo bakhchevodstva Rossii. [The use of hereditary variability in the creation of new competitive va-rieties and hybrids of watermelon for commercial melon-growing Russia]. Trudy Kubanskogo gosu-darstvennogo agrarnogo universiteta. № 60. S. 46–51. [in Russian].

Yakovenko, K. I. (Eds) (2001). Suchasni tekhnolohii v ovochivnytstvi. [Modern technology in vegetable growing]. Kharkiv: ІOB UAAN. 128 s. [in Ukrainian].

Published
2018-11-15
How to Cite
Sergienko, O. (2018). RESULTS OF THE USE OF NEW PARENTAL LINES OF THE WATERMELON (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI) IN THE HIGHHETEROSIS CREATION OF COMPETITIVE HYBRID COMPOUNDS OF THE FIRST GENERATION. Vegetable and Melon Growing, (64), 14-23. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2018-64-14-23